Ten­nishall brann ner till grun­den

DanderydDirekt - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

CHOC­KAD. En kraf­tig brand total­för­stör­de nat­ten till i ons­dags Näs­by­parks ten­nishall. ”Det här är fruk­tans­värt”, sä­ger Ken­neth Berg­bom, klubb­chef i Näs­by­parks ten­nisklubb.

I ons­dags natt brann Näsbypark TK:s ten­nishall ner till grun­den. När klubb­che­fen Ken­neth Berg­bom kom fram in­såg han att ing­et kun­de räd­das.

Vid 3-ti­den på ons­dags­nat­ten ring­de det hem­ma hos fa­mil­jen Berg­bom.

– De ring­de på min frus mo­bil, jag har min av­stängd på nät­ter­na. Ett sam­tal från po­li­sen mitt i nat­ten vill man väl ald­rig få. Jag har se­mes­ter, käns­lan av att det fort­fa­ran­de är som­mar­varmt och drog på mig en trö­ja, byx­or och sprang till bi­len, sä­ger Ken­neth Berg­bom, se­dan 20 år klubb­chef i Näs­by­parks ten­nisklubb.

För­stod in­te

Ini­ti­alt för­stod han in­te om­fatt­ning­en.

– Är det ett om­kläd­nings­rum som brin­ner, en ga­vel? var någ­ra tan­kar som for ge­nom hu­vu­det. Först när jag kom av E18 och upp i ron­del­len kun­de jag se föröd­el­sen.

Au­to­mat­lar­met gick igång 02.05. När rädd­nings­tjäns­ten kom fram var hal­len över­tänd och bort­om rädd­ning.

– Det är fruk­tans­värt att se en hel an­lägg­ning i lå­gor. När man stått vid av­spärr­ning­en nå­gon tim­me vill man ha svar. Är den an­lagd?. Kan nå­got räd­das? Se­dan in­såg jag att in­sats­le­da­ren in­te kan sva­ra på så­dant och kun­de ju se att brand­män­nens fo­kus var att bran­den in­te skul­le spri­da sig till in­til­lig­gan­de bygg­na­der, sä­ger Ken­neth Berg­bom.

Choc­kad

Han frös oer­hört, tving­a­des åka hem och skif­ta klä­der och kopp­lar det till chock­till­stånd.

Un­der som­ma­ren har ny ar­ma­tur satts upp och lin­jer må­lats. Or­sa­ken är att NPTK ska ar­ran­ge­ra en in­ter­na­tio­nell täv­ling i höst.

Just nu på­går klubb­mäs­ter­ska­pet, ett av Sve­ri­ges störs­ta med 470 del­ta­ga­re, på ut­om­hus­an­lägg­ning i Nä­saäng.

– Det här är in­te klub­bens un­der­gång, min te­le­fon spric­ker snart av mess och röst­med­de­lan­den från folk som vill stöt­ta. Vi har un­der många år byggt upp nå­got fan­tas­tiskt, NPTK är mer än ten­nis. Som ex­em­pel kom­mer över hund­ra per­so­ner med krat­tor när vi vår­stä­dar på Nä­saäng. Vi ska ta oss ige­nom det här ock­så, sä­ger Ken­neth Berg­bom.

Po­li­sen ru­bri­ce­rar hän­del­sen som mord­brand.

Det är fruk­tans­värt att se en hel an­lägg­ning i lå­gor.

FO­TO: JON­NY AN­DERS­SON FO­TO: JON­NY AN­DERS­SON

SORG. Ung­doms­spe­lar­na Max Pettersson, Fe­lix Pettersson och Wil­mer Isaks­son och Ken­neth Berg­bom ha­de svårt att ta in vid­den av bran­den. BRAND. Strax ef­ter 02.00 star­ta­de bran­den i NPTK:s ten­nishall på Berg­torps­vä­gen och ti­digt på för­mid­da­gen kun­de po­li­sen fo­to­do­ku­men­te­ra det som åter­stod av yt­ter­väg­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.