Snart rul­lar de gam­la tå­gen på spå­ren igen

NYTT. Ska­dad räls re­no­ve­ras för 120 000 kro­nor

DanderydDirekt - - NYHETER · NORRORT - Ma­ria Svens­son 073-982 79 52 ma­ria.svens­son@di­rek­press.se

Det känns jät­te­ro­ligt att de änt­li­gen ska fixa sträc­kan så klart.

SL upp­täck­te för­ra året att det var fel på räl­sen som ve­te­ran­tå­gen an­vän­der för att kom­ma ut på spå­ren. Ef­ter lång vän­tan kom vänd­ning­en: spå­ret kom­mer att re­no­ve­ras.

Roslags­ba­na­nas ve­te­ran­tåg har un­der många är un­der­hål­lit och re­no­ve­rat gam­la vag­nar, vis­sa är över hund­ra år gam­la. Men det se­nas­te året har tå­gen va­rit in­stäng­da och al­la tra­fik in­ställd.

En li­ten bit av spår­sträc­kan som le­der in till upp­ställ­nings­hal­len där ve­te­ran­for­do­nen står hål­ler näm­li­gen in­te måt­tet. Allt upp­märk­sam­ma­des när en vagn spå­ra­de ur för­ra sen­som­ma­ren.

– Slip­ning­ar­na var då­li­ga och en vagn klev ur spå­ret, men det var ing­et dra­ma­tiskt ut­an i gång­fart, sä­ger LarsHen­rik Lars­son från Roslags­ba­nans Ve­te­ran­tågs­för­e­ning.

SL be­sik­ti­ga­de då spå­ret och upp­täck­te att det in­te gjorts någ­ra re­no­ve­ring­ar på sträc­kan un­der en lång tid.

För­e­ning­en Roslags­ba­nans ve­te­ran­tåg får si­na in­täk­ter ge­nom att hy­ra ut vag­nar­na till pri­vat­per­so­ner som vill ha fest, man ar­ran­ge­rar och gui­dar även tu­rer någ­ra gång­er un­der året, som ett rul­lan­de muséum.

Ska kos­ta 120 000 kro­nor

Un­der ett års tid har spå­ret stått orört och vag­nar­na stil­la och tan­ken var att re­pa­ra­tio­nen skul­le bör­ja ti­dig un­der som­ma­ren. Men på grund det var­ma vädret så bil­da­des ett an­tal solkur­vor på Roslags­ba­nan som mås­te åt­gär­das för att kun­na kö­ra per­son­tra­fik, en­ligt SL.

– Vi pri­o­ri­te­rar all­tid den or­di­na­rie tra­fi­ken först och där­för blev ar­be­tet med mu­sei­tra­fi­kens spår upp­skju­tet, skri­ver Elin Lindström press­kom­mu­ni­ka­tör på SL i ett mejl.

Lars-Henrik Lars­son me­nar att kom­mu­ni­ka­tio­nen med SL har va­rit bra men att den långa vän­tan va­rit svår för för­e­ning­en.

– Det är så klart trå­kigt för vå­ra med­lem­mar att det ta­git så­dan tid, sä­ger han.

Ef­ter att SL kom­mit till plat­sen en and­ra gång och gjort en ny in­spek­tion, har man nu be­ställt en re­pa­ra­tion, som ska ut­fö­ras av bo­la­get Struk­ton. En re­pa­ra­tion som be­räk­nas kos­ta 120 000 kro­nor.

– Re­pa­ra­tions­ar­be­tet in­klu­de­rar bland an­nat sli­pers­by­ten och att sä­ker­stäl­la spår­lä­get. Så som tid­pla­nen ser ut nu, ska det på­bör­jas ef­ter som­ma­ren, skri­ver Elin Lindström.

Un­der som­ma­ren har vag­nar­na re­no­ve­rats, istäl­let för att va­ra ute på tur.

– Det känns jät­te­ro­ligt att de änt­li­gen ska fixa sträc­kan så klart. På ett vis är det bra att det hän­de i år ef­tersom vi än­då in­te kun­nat kö­ra på grund av pan­de­min, sä­ger Lars-Henrik Lars­son.

FO­TO: ROSLAGS­BA­NANS VE­TE­RAN­TÅG

Roslags­ba­nans ve­te­ran­tågs­för­e­ning har dry­ga 500 med­lem­mar. För­e­ning­en bil­da­des 1992 av ett an­tal an­ställ­da på Roslags­ba­nan, när det stod klart att de gam­la vag­nar­na skul­le tas ur tra­fik. Allt ar­be­te ut­förs ide­ellt. For­do­nen ägs av Spår­vägs­mu­se­et. VÄND­NING. En vagn spå­ra­de ur för snart ett år se­dan, se­dan dess har al­la vag­nar och tåg stått still in­ne i upp­ställ­nings­hal­len. Men nu har sa­ker bör­jat rul­la igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.