MOR­GON­PIG­GA VAG­NEN GÖR SUC­CÉ I DAN­DE­RYD

I tre års tid har de ser­ve­rat ti­di­ga mor­gon­pend­la­re kaf­fe vid tun­nel­ba­nan. Må­let: En ked­ja med fle­ra kaf­fe­vag­nar runt om i Stock­holm.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

I tre år har Kaf­fe­vag­nen fun­nits vid buss­ter­mi­na­len vid Dan­de­ryds sjuk­hus. Pla­ner finns på att ska­pa en ked­ja, men än så länge nö­jer man sig med att säl­ja fru­kost till morgontröt­ta pend­la­re.

Re­dan kloc­kan 06 på mor­go­nen så öpp­nas luc­kan till Kaf­fe­vag­nen vid tun­nel­ba­nan och bussta­tio­nen vid Dan­de­ryds sjuk­hus. Och så har det sett ut i tre år se­dan Kaf­fe­vag­nen först gjor­de sig hem­mas­tad­da på plat­sen.

– Nu­för­ti­den finns det ju myc­ket food­trucks över­allt som säl­jer mat, men vi fo­ku­se­rar på ti­di­ga morg­nar och fru­kost för de som kanske in­te rik­tigt hin­ner med det hem­ma, sä­ger Maj­lis Sall, en av de­lä­gar­na.

”Känns upp­skat­tat”

Mac­kor­na görs på plats och det finns en rad oli­ka kaf­fe­al­ter­na­tiv som kanske till­ta­lar den som är ute ef­ter mer än en brygg­kaf­fe på mor­go­nen.

– Det känns verk­li­gen väl­digt upp­skat­tat, vi har många stam­mi­sar som kom­mer till oss var­je mor­gon. Och det är ju vå­ra smör­gå­sar som går bäst och sen såklart es­pres­so och lat­te, sä­ger med­ar­be­ta­ren Wil­li­am Ah­ston.

– Sen med sjuk­hu­set, tun­nel­ba­nan och bus­sar­na så blir det ju myc­ket folk här un­der mor­nar­na, sä­ger Maj­lis.

Vill ut­ö­ka

Även om det finns för­ut­sätt­ning­ar för att även ser­ve­ra lunch så lig­ger fo­ku­set idag en­bart på att säl­ja fru­kost, dock vill de ha ut fler per­ma- nen­ta vag­nar runt om i Stock­holm. Idag finns man ba­ra i Dan­de­ryd.

– Må­let är att ha som en ked­ja med fle­ra trucks som är på fas­ta punk­ter, sä­ger Maj­lis.

Vi har många stam­mi­sar som kom­mer till oss var­je mor­gon.

FO­TO: KEVIN WEDIN

FRUKOSTFIXARE. Maj­lis Sall är en av två som dri­ver Kaf­fe­va­ge­nen, här till­sam­mans med med­ar­be­ta­ren Wil­li­am Ah­ston.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.