Arriva om tå­gav­stäng­ning­en: ”Det har gått bra”

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

I två vec­kor har Ös­terskärs­lin­jen va­rit av­stängd och er­satts med bus­sar. Med bätt­re ut­rus­ta­de bus­sar och or­di­na­rie fö­ra­re hop­pas Arriva på att und­vi­ka tra­fik­ka­os.

Det har gått två vec­kor se­dan Ös­terskärs­lin­jen stäng­des av och er­sat­tes av bus­sar. Så kom­mer det att fort­sät­ta fram till 9 de­cem­ber som se­nast.

– Star­ten med av­stäng­ning­en på Ös­terskärs­lin­jen har gått bra så här långt. Vi har fått in få kund­syn­punk­ter, som i hu­vud­sak har be­rott på om­kring­lig­gan­de om­stän­dig­he­ter – bland an­nat har en ju­ste­ring gjorts i SL:s re­se­pla­ne­ra­re på nä­tet, sä­ger An­na Ryd­ne, kom­mu­ni­ka­tör på Arriva.

Un­der året har Arriva till­satt en egen in­tern or­ga­ni­sa­tion som en­bart ar­be­tar med er­sätt­nings­tra­fi­ken.

– De fo­ku­se­rar ba­ra på er­sätt­nings­tra­fi­ken och vi star­ta­de den i och med att vi har så om­fat­tan­de av­stäng­ning­ar på al­la tre ba­nor­na. Per­so­ner­na i or­ga­ni­sa­tio­nen kan sä­ker­stäl­la den kva­li­té som be­hövs och vi kan även dra slut­sat­ser av ti­di­ga­re av­stäng­ning­ar, sä­ger An­na Ryd­ne.

Hur ska man und­vi­ka det ka­os som in­träf­fa­de när Kårsta­lin­jen stäng­des av?

– Dels är vägar­na bätt­re runt Ös­terskärs­lin­jen än vid Kårs­ta, dels har vi sett till att al­la vå­ra bus­sar är ut­rus­ta­de med fö­rar­stöd, vil­ket gör att chauf­fö­rer­na kan kom­mu- ni­ce­ra di­rekt med tra­fik­led­ning­en och de kan föl­ja bus­sar­nas ex­ak­ta po­si­tion.

– Sen har fö­rar­nas ut­bild­ning va­rit mer in­di­vi­du­ellt an­pas­sad och i hu­vud­sak är det vå­ra or­di­na­rie fö­ra­re som kör.

Väd­ret spe­lar ock­så in en­ligt An­na Ryd­ne.

– Na­tur­ligt­vis på­ver­ka­de väd­ret i vint­ras när Kårsta­lin­jen stäng­des av, där vägar­na är väl­digt sma­la vil­ket var pro­ble­ma­tiskt, sä­ger hon.

Kårsta­lin­jen är fort­satt av­stängd till den 19 au­gusti.

Dels är vägar­na bätt­re runt Ös­terskärs­lin­jen än vid Kårs­ta, dels har vi sett till att al­la vå­ra bus­sar är ut­rus­ta­de med fö­rar­stöd.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FORTSÄTTER. Det blir fort­satt busså­kan­de un­ge­fär ett halv­år fram­ö­ver för er som bru­kar åka på Ös­terskärs­lin­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.