Plats­brist när bo­en­det tving­as stänga

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

De­mens­bo­en­det i Mör­bylund tving­as bom­ma igen vid års­skif­tet och pa­ti­en­ter­na mås­te flyt­tas. Men var? Det finns knappt en le­dig plats.

Vid års­skif­tet tving­as Mör­bylunds vård- och om­sorgs­bo­en­de stänga. Se­dan 2014 har man fått dis­pens från Ar­bets­mil­jö­ver­ket att dri­va de­mens­bo­en­det trots bris­ter; bland an­nat för små bad­rum för pa­ti­en­ter­na. Se­na­re har Dan­de­ryds kom­mun även an­sökt om dis­pens för att fort­sät­ta verk­sam­he­ten fram till 2021 – an­led­ning­en är att det nya bo­en­det som ska byg­gas där ti­di­ga­re för­sko­lan Pär­lan låg, är långt ifrån fär­digt.

På Mör­bylunds vård- och om­sorgs­bo­en­de bor det idag 15 pa­ti­en­ter.

– De kom­mer få flyt­ta till nå­gon av vå­ra and­ra plat­ser i kom­mu­nen. Vi hål­ler på att träf­fa an­hö­ri­ga till de som bor på Mör­bylund och be­rät­tar om hur lä­get är, sä­ger Ca­ri­na Er­lands­son (M), ord­fö­ran­de i kom­mu­nens so­ci­al­nämnd.

Pro­ble­met är att det re­dan idag finns en kö till plat­ser på de­mens­bo­en­de men knappt nå­gon le­dig plats. Sam­ti­digt finns det ett över­skott på pa­ti­ent­plat­ser som be­hand­las för kropps­li­ga ska­dor.

– Obe­ro­en­de av Mör­bylund så har vi brist på plat­ser, vi be­hö­ver fler plat­ser åt de­mens­sju­ka. Vi ska se över om man kan byg­ga om en av­del­ning på Tall­går­den och få plat­ser där­i­ge­nom, sä­ger Ca­ri­na Er­landsosn.

Dan­de­ryds kom­mun har av­tal med tre bo­en­den ut­an­för kom­mu­nen i Solna, Val­len­tu­na och Täby.

Kan ni pla­ce­ra en de­mens­sjuk i ett bo­en­de ut­an­för kom­mu­nen trots att den­ne in­te vill?

– Jag hop­pas att vi verk­li­gen in­te ham­nar i ett så­dant lä­ge. Vi har ett halv­år på oss och min ut­gångs­punkt är att vi kom­mer kla­ra det och det är även so­ci­al­för­valt­ning­ens åsikt.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

IVÄG TILL? Pa­ti­en­ter­na mås­te flyt­ta men oklart var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.