Stock­holm sät­ter

Upp praj­di­ga tra­fik­ljus

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ro­bin Hög­berg

Stock­holm tar ef­ter Wi­en och Lon­don. Nu ska stans över­gångs­stäl­len pim­pas med Pri­de-in­spi­re­ra­de tra­fik­ljus.

De sam­kö­na­de tra­fik­lju­sen är ett sätt att vi­sa på be­ty­del­sen av hb­tq-frå­gor och Pri­de­rö­rel­sen, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd i Stock­holm.

– Vi för­sö­ker hit­ta nya sätt att vi­sa att det­ta är nå­got vi tyc­ker är vik­tigt. Ge­nom det­ta kan vi ock­så bi­dra till att gö­ra Pri­de till en spän­nan­de och kul grej som hän­der i stan, sä­ger han.

Lik­nan­de ini­ti­a­tiv har ta­gits i till ex­em­pel Wi­en, som sat­te upp sam­kö­na­de tra­fik­ljus un­der Eu­ro­vi­sion 2015, och un­der Lon­don Pri­de för­ra året.

Bå­de rött och grönt

Un­der Pri­de­vec­kan i Stock­holm kom­mer 48 tra­fiklyk­tor sät­tas upp i fy­ra kors­ning­ar kring fes­ti­val­om­rå­det runt Ös­ter­malms IP. 48 lyk- tor in­ne­bär 96 lin­ser, ef­tersom var­je lyk­ta ska vi­sa bå­de rött och grönt ljus.

– Pri­de­par­ken kom­mer va­ra på IP och pa­ra­den går dit, så det är na­tur­ligt att ha det runt det om­rå­det, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Pri­de­fes­ti­va­len på­går mel­lan 31 ju­li och 6 au­gusti. De sam­kö­na­de tra­fik­lju­sen kom­mer sät­tas upp någ­ra da­gar fö­re fes­ti­valstart och ploc­kas ned da­gen ef­ter Pri­de­vec­kans slut.

De spe­ci­al­fram­tag­na tra­fiklyk­tor­na rim­mar med Stock­holm stads vi­sion ”Ett Stock­holm för al­la”, en­ligt Helldén.

To­tal­kost­na­den för sats­ning­en be­räk­nas till cir­ka 100 000 kro­nor.

Vi för­sö­ker hit­ta nya sätt att vi­sa att det­ta är nå­got vi tyc­ker är vik­tigt.

FO­TO: STOCKHOLMS STAD

NYTT FÖR I ÅR. Un­der Stock­holm Pri­de sät­ter sta­den upp nya tra­fik­ljus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.