Då är

Dan­de­ryds kyr­ka fär­digre­no­ve­rad

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 -

Den upp­märk­sam­me ser att det på­går re­no­ve­ring­ar vid Dan­de­ryds kyr­ka. Och in­te ba­ra re­no­ve­ring ut­an en helt ny ut­bygg­nad med ett för­rum som ska gö­ra kyr­kan mind­re trång.

– Det blir ett för­rum som går att an­vän­das för be­sö­ka­re in­för begravningar, bröl­lop och dop. Det kom­mer bli en viss mo­der­ni­se­ring av kyr­kan, sä­ger Christi­na Hög­berg, in­for­ma­tör in­om Dan­de­ryds för­sam­ling.

Byg­get vän­tas va­ra klart i no­vem­ber och då har man ock­så en helt ny en­tré.

– Vi kom­mer att ha kvar den gam­la en­trén, men med nya in­gång­en så kom­mer man kom­ma in i det här för­rum­met och då kom­mer det in­te bli li­ka kallt i kyr­kan vin­ter­tid när dör­rar­na är öpp­na.

FO­TO: KEVIN WEDIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.