ÄNT­LI­GEN!

Nu är Djurs­holms rid­klubbs stall re­no­ve­rat

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - He­ge Hell­ström

Un­der lör­da­gen in­vigs Djurs­holms nya och re­no­ve­ra­de an­lägg­ning. Vi har tit­tat in.

Un­der mer än ett år har Djurs­holms rid­klubb re­no­ve­rat de gam­la stal­len och byggt ut det lil­la rid­hu­set. Det kom­mer att fi­ras med öp­pet hus på lör­dag den 16 sep­tem­ber. Dan­de­ryds Ny­he­ter var på plats in­för in­vig­ning­en.

I sa­del­kam­ma­ren in­nan­för en­trén häng­er sad­lar­na från golv till tak på ra­ka led. Bred­vid, in­ne i det stör­re stal­let, job­bar Linn Qve­nild. Hon be­rät­tar att stal­let har rus­tats upp och för­bätt­rats på oli­ka sätt, bå­de för män­ni­skor och häs­tar.

– Det är myc­ket lju­sa­re och trev­li­ga­re nu. Förr ha­de vi spil­tor, men nu har vi ba­ra box­ar. Vi har bytt strö ock­så, det är pel­lets i stäl­let för torv. Det är lät­ta­re att moc­ka och myc­ket lju­sa­re, sä­ger hon.

Stör­re för de mins­ta

En kor­ri­dor läng­re bort lig­ger det nya rid­hu­set som förr var myc­ket li­tet, men som nu mä­ter 20x40 me­ter – en stor för­änd­ring för de mins­ta ryt­tar­na och pon­ny­er­na. I den nya tvätt­stu­gan häng­er tvät­ten och på and­ra si­dan kor- ri­do­ren finns det re­no­ve­ra­de pon­nys­tal­let.

Det är snart dags för rid­lek­tion och hjälm­be­kläd­da barn, till­sam­mans med för­äld­rar och stall­per­so­nal, gör klart det sista in­för lektionen.

Uppskat­tad re­no­ve­ring

8-åri­ga El­la Nylund har ri­dit i en ter­min och tyc­ker att det är väl­digt ro­ligt. Mam­ma Lot­ta tyc­ker att re­no­ve­ring­en gjort stal­let frä­scha­re.

– Det var li­te mur­rigt in­nan, men nu är det väl­digt fräscht. Och det är myc­ket bätt­re med box­ar­na, ef­tersom det är lät­ta­re att ta sig in till häs­ten. I de gam­la spil­tor­na var man tvung­en att ta sig in bakom häs­ten, sä­ger hon.

Box­ens kant mä­ter li­te mer än en me­ter vil­ket gör att även bar­nen kan se in i box­en ut­an be­svär. Pon­ny­er­na ser ock­så ut. Det är tyd­ligt att re­no­ve­ring­en är uppskat­tad.

El­la Nylund, 8 år, trivs med pon­nyn Smur­re i den nya box­en i stal­let.

KOM­PI­SAR. El­la Nylund, 8 år, trivs med pon­nyn Smur­re i den nya box­en i stal­let.

NYA RUM. Box­ar­na har er­satt spil­tor­na från förr.

UPP­ÅT VÄGGARNA. Sad­lar från golv till tak på Djurs­holms Rid­klubb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.