Man för­sök­te loc­ka in 10-åring i sin bil

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

I mån­dags kväll, vid 19-ti­den, kör­de en man upp vid ett 10-årigt barn och för­sök­te loc­ka in hen­ne i sin bil. “Han gav sig in­te ef­ter förs­ta för­sö­ket”, be­rät­tar mam­man.

Vid sju-ti­den i mån­dags kväll följ­de en man i en bil ef­ter en 10-årig flic­ka som cyk­la­de hem ef­ter fot­bolls­trä­ning­en. Nu vill mam­man gö­ra and­ra upp­märk­sam­ma.

I mån­dags kväll, vid 19-ti­den, cyk­la­de Ka­rin Ed­ströms 10-åri­ga dot­ter hem från fot­bolls­trä­ning­en på Stocksunds IP. I höjd med Gräns­gär­det kör­de en mörk Suv upp fram­för flic­kan och frå­ga­de om hon vil­le åka med.

” Vår dot­ter sa nej tack, och för­kla­ra­de att hon cyk­la­de. Man­nen i bi­len kör­de ef­ter hen­ne he­la vägen till Lång­ängs­strand, och för­sök­te vid upp­re­pa­de till­fäl­len över­ta­la hen­ne att åka med i bi­len”, skri­ver Ka­rin Ed­ström i ett Fa­ce­boo­kin­lägg.

– Hon för­sök­te verk­li­gen lu­ra bort ho­nom ge­nom att ta and­ra vägar där man in­te kun­de kö­ra bil. Hon gjor­de många smar­ta gre­jer, sä­ger Ka­rin Ed­ström.

För­följ­des i fle­ra mi­nu­ter

Hon upp­skat­tar ti­den som dot­tern blev för­följd till mel­lan fem och tio mi­nu­ter.

– Han gav sig in­te ef­ter förs­ta för­sö­ket ut­an följ­de ef­ter he­la vägen till Lång­ängs­trand. Han för­sök­te tre gång­er att få in hen­ne i bi­len, sa att hon skul­le åka med. Vi fick det in­te till att han ho­ta­de hen­ne ut­an sna­ra­re att han för­sök­te över­ta­la hen­ne, men det är vis­ser­li­gen en hår­fi n skill­nad, sä­ger Ka­rin.

Trots de ihär­di­ga för­sö­ken be­höll dot­tern lug­net.

– Hon blev nog in­te så rädd som hon bor­de ha bli­vit, för att hon age­ra­de he­la ti­den. Så jag blev hel­ler in­te hy­ste­risk, sä­ger Ka­rin och fort­sät­ter:

– Det är mer vad ha­de hänt om mo­bi­len var ur­lad­dad, det var li­te mör­ka­re, och hon in­te ha­de sagt nej, och min man va­rit li­te för­se­nad.

Vill ha san­sad di­a­log

Pap­pan möt­te dot­tern, och de kun­de åka hem till Tran­hol­men. Da­gen ef­ter sä­ger Ka­rin att dot­tern ver­kar okej.

– Hon är rätt tuff, klok och trygg. Men se­dan vet jag så- klart in­te hur hon re­a­ge­rar på lång sikt.

För att in­for­me­ra and­ra skrev Ka­rin Fa­ce­boo­kin­läg­get, som har de­lats och upp­märk­sam­mats av många. Men sam­ti­digt som Ka­rin vill gö­ra and­ra upp­märk­sam­ma vill hon in­te el­da igång nå­got.

– Det blir väl­digt fort att ”vi mås­te sät­ta upp ka­me­ror”. Jag tyc­ker att det är väl­digt vik­tigt att hål­la en san­sad di­a­log, sä­ger hon.

– Man ska va­ra upp­märk­sam, ve­ta hur man age­rar, hur vik­tigt det är att ha mo­bil­te­le­fo­nen med sig, och att man cyklar längs upp­lys­ta vägar nu när det bör­jar bli mör­ka­re. Men att gå till nå­gon full­stän­dig hy­ste­ri känns in­te rim­ligt hel­ler.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FÖLJ­DE EF­TER. Man­nen för­sök­te fle­ra gång­er över­ta­la flic­kan att föl­ja med ho­nom i bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.