Grön mat i Mör­by – då såg krö­ga­re rött

VEGANTRUCK SKRÄMDES BORT. ”Så här får det in­te gå till”

Danderyds Nyheter - - Danderyd - He­ge Hell­ström he­ge.hell­strom@di­rekt­press­se

Dan­de­rydsbor­na som dri­ver food­truc­ken Ve­gan Sch­me­gan ha­de sökt om till­stånd för att få säl­ja mat vid Mör­by cent­rum i för­ra vec­kan – och fått det. Men de­ras lunch­mat gil­la­des in­te av al­la.

– Först kom en kvin­na ut från Sus­hi Ki­rin och ban­ka­de på vå­ra föns­ter. Hon sa att hon skul­le bom­ba oss. Tio mi­nu­ter se­na­re kom hon igen och bör­ja­de väl­ta vå­ra bord, sä­ger Igor, en av ägar­na till food truc­ken.

Igor be­rät­tar att kvin­nan bör­ja­de at­tac­ke­ra hans kol­le­ga.

– Hon pe­ta­de kol­le­gan i an­sik­tet och i brös­tet. Min kol­le­ga gav igen, och jag för­sök­te sä­ra på dem. Då kom fy­ra per­so­ner till från sushire­stau­rang­en ut och bör­ja­de brå­ka. Det var ex­tremt obe­hag­ligt, sä­ger äga­ren.

Han ring­de till po­li­sen som kom och upp­rät­ta­de an­mä­lan om ola­ga hot och miss­han­del. En motan­mä­lan om miss­han­del gjor­des ock­så.

– Vi skul­le ha ser­ve­rat mid­dag ock­så men det vå­ga­de vi in­te. Vi har till­stånd att säl­ja i Mör­by till no­vem­ber, men det känns in­te bra – de för­sök­te gö­ra oss il­la fy­siskt.

Dan­de­ryds Ny­he­ter har va­rit i kon­takt med sushire­stau­rang­en, men där vill man in­te kom­men­te­ra det som hänt.

Tog till nä­var­na

Hå­kan Lars­son, cent­rum­chef för Mör­by cent­rum, be­rät­tar att det är kom­mu­nen som hyr ut mar­ken.

– Och de har all rätt till det­ta. Det blev en dis­pyt på tor­get mel­lan en re­stau­ra­tör och en food truck. Det gick hand­grip­li­gen till, tyd­li­gen. Så här får det in­te gå till, sä­ger han.

– Jag ska ta ett sam­tal med hy­res­gäs­ten, som i nor­ma­la fall skö­ter sig ut­märkt.

”Är jät­te­leds­na”

En kvin­na från Danderyd ha­de pla­ne­rat att kö­pa mid­dag i food-truc­ken.

– Jag har ve­lat tes­ta Ve­gan Sch­me­gan väl­digt länge, jag har hört gott om dem. Jag blev så glad när de skul­le kom­ma. Nu kom­mer de in­te vil­ja kom­ma till­ba­ka. He­la min um­gäng­eskrets är jät­te­leds­na, det har in­te hänt så myc­ket med re­stau­rang­ut­bu­det i Mör­by de se­nas­te åren. Kom­mer and­ra food trucks ens vå­ga sig ut till Danderyd.

Hon tror att sushire­stau­rang­en tänkt fel när de ve­lat ha bort kon­kur­ren­sen.

– Jag tror att det är po­si­tivt att re­stau­rang­er kan dras av varand­ra, det är ba­ra att tit­ta på al­la food courts, folk gil­lar oli­ka.

Först kom en kvin­na ut från Sus­hi Ki­rin och ban­ka­de på vå­ra föns­ter. Hon sa att hon skul­le bom­ba oss. Tio mi­nu­ter se­na­re kom hon igen och bör­ja­de väl­ta vå­ra bord.

ARKIVFOTO: ANDRE­AS JENNISCHE

FOOD FIGHT. Det blev stö­kigt när food-truc­ken Ve­gan Sch­me­gan kom till Mör­by cent­rum. Bil­den är emel­ler­tid ta­gen vid ett ti­di­ga­re, be­tyd­ligt fred­li­ga­re, sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.