Näs­tan al­la Dan­de­rydsbor plug­gar

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

UKÄ har ana­ly­se­rat i vil­ken ut­sträck­ning som unga väl­jer att på­bör­ja en hög­sko­le­ut­bild­ning. Åld­rar­na som un­der­sök­tes un­der 2016 var 19, 21 och 24 år. Sett över he­la lä­net ha­de 48,6 pro­cent valt att stu­de­ra vi­da­re.

Kom­mu­nen med högst an­del som på­bör­ja­de en hög­sko­le­ut­bild­ning är fö­ga för­vå­nan­de Danderyd. Här bör­ja­de 81,3 pro­cent en hög­sko­le­ut­bild­ning.

– I kom­mu­ner där det bor många som har en hög­sko­le­ut­bild­ning är det be­tyd­ligt van­li­ga­re att fort­sät­ta stu­de­ra ef­ter gym­na­sie­sko­lan. Det kan även fin­nas fler fak­to­rer som på­ver­kar, ex­em­pel­vis om det finns en hög­sko­la el­ler ett uni­ver­si­tet nä­ra där man bor, sä­ger An­ni­ka Pon­tén, chef för ana­lys­av­del­ning­en vid UKÄ, i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.