Ta bus­sen på vatt­net mel­lan Hä­ger­näs strand och Nor­ra Djur­gårds­sta­den? El­ler på en ny lin­je mel­lan Djurs­holm och Li­din­gö? I en ny rap­port från Stock­holms han­dels­kam­ma­re fö­reslås nya kol­lek­tiv­tra­fik­lin­jer på vatt­net.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - To­masz Po­zar

Det är Stock­holms han­dels­kam­ma­re som i en ny rap­port vill vi­sa att pendelbåtar skul­le kun­na lö­sa en stor del av hu­vud­sta­dens tra­fik­pro­blem. De an­ser att det på all­var är dags att byg­ga ut kol­lek­tiv­tra­fi­ken på vat­ten och lyf­ter fram fem­ton möj­li­ga lin­jer.

En av dem skul­le ta sträc­kan Hä­ger­näs strand– Näs­by park– Djurs­holm– Stocksund– Nor­ra Djur­gårds­sta­den, en an­nan gå mel­lan Djurs­holm och Li­din­gö. En tred­je gup­pa mel­lan Edsvi­ken i Sol­len­tu­na och Danderyd.

– Båt­pend­ling är ett mil­jö- smart och ur­bant sätt att ta sig till job­bet. Det är dags att po­li­ti­ker­na på all­var bör­jar pla­ne­ra för en ra­di­kal ut­bygg­nad av båt­pend­ling­en, sä­ger Lot­ta An­ders­son, ut­re­da­re på Stock­holms Han­dels­kam­ma­re i ett press­med­de­lan­de.

– Det be­hövs en re­gi­o­nal pla­ne­ring för att ska­pa by­te­s­punk­ter mel­lan kol­lek­tiv­tra­fik på vat­ten och öv­ri­ga färd­me­del såsom buss, tun­nel­ba­na samt pen­del­tåg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.