Så myc­ket drar Dan­de­ryds vil­laä­ga­re in – var­je dag

Danderyds Nyheter - - Norrort - He­ge Hell­ström

På fem år har pri­set på en snitt­vil­la i Danderyd ökat med 4,3 mil­jo­ner – el­ler 2 348 kro­nor om da­gen. Snittök­ning­en på vil­lor i lan­det se­dan 2012 är 865 733 kro­nor.

Fas­tig­hets­by­rån har ta­git fram siff­ror som vi­sar att pri­ser­na på vil­lor i Sve­ri­ge sti­git med i snitt 39 pro­cent. I Danderyd har pri­set på en vil­la i snitt gått från 7,8 mil­jo­ner år 2012, till 12,1 mil­jo­ner år 2017. Det in­ne­bär en pro­cen­tu­ell ök­ning på 55 pro­cent el­ler 2 348 kro­nor var­je dag.

– Danderyd är ett po­pu­lärt om­rå­de. I kro­nor har det va­rit en helt ma­ka­lös ut­veck­ling, det är ba­ra att kon­sta­te­ra, sä­ger Jo­han Eng­ström, VD på Fas­tig­hets­by­rån.

Just nu har pri­ser­na pla­nat ut.

– Vi ser att pri­sök­ning­en bör­jat mat­tas av gans­ka tyd­ligt, fram­för allt i Stock­holm. Vi bör­jar få ge­nom­slag på att vi har byggt myc­ket nytt, sä­ger Jo­han Eng­ström.

Han ser pro­blem med ny­byg­gan­det.

– Oav­sett ort så har det i stor­stä­der­na byggts till en mål­grupp som har hygg­ligt stark eko­no­mi. Bo­stads­rät­ter, två­or till fy­ror. För yng­re finns in­te det bo­en­de som öns­kas, mind­re och bil­li­ga­re, det vi­sar en un­der­sök­ning vi gjor­de i som­ras.

Även när det gäl­ler äld­re finns pro­blem.

– Äld­re kän­ner en viss in­lås­nings­ef­fekt, och stan­nar kvar i för stort och il­la pas­san­de bo­en­de. En pa­ra­me­ter är skat­ten, en an­nan att de in­te hit­tar så bil­ligt bo­en­de. Det är fle­ra fak­to­rer som spe­lar in.

I grann­kom­mu­nen Tä­by har pri­set gått upp med 3 mil­jo­ner un­der femårs­pe­ri­o­den, från 4,5 mil­jo­ner till 7,5. Pri­sök­ning­en där är 67 pro­cent.

FO­TO: MOSTPHOTOS

VILLAPRISER. Det lö­nar sig att bo i Danderyd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.