Tu­sen­tals män­ni­skor an­mäls sak­na­de i Stock­holm var­je år

Danderyds Nyheter - - Norrort - Pa­trik Wirén

Var­je dygn får po­li­sen i Stock­holm in 12–13 sam­tal om män­ni­skor som är sak­na­de. Men trots att de fles­ta fall av­skrivs ome­del­bart finns det ing­en an­led­ning att av­vak­ta med att ringa po­li­sen.

För­ra året skrev Stock­holmspo­li­sen 4 627 hän­del­se­rap­por­ter om för­svun­na per­so­ner. Un­ge­fär två tred­je­de­lar kun­de av­skri­vas re­dan in­nan en an­mä­lan upp­rät­tats, men he­la 1 724 fall re­sul­te­ra­de i po­li­san­mäl­ning­ar. Poj­kar i ål­dern 15-17 är den van­li­gas­te grup­pen bland de för­svun­na.

– I samt­li­ga ål­derska­te­go­ri­er är det flest poj­kar och män, för­u­tom i ål­dern 7-14 där det är fler flic­kor, sä­ger po­li­sen Bengt Gustavs­son som spe­ci­a­li­se­rat sig på för­svun­na per­so­ner och även hål­ler i ut­bild­ning­ar för po­li­ser och fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner.

I sam­band med var­je an­mä­lan fyl­ler vakt­ha­van­de po­lis­be­fäl i ett så kal­lat an­ge­lä­gen­hets­do­ku­ment som se­dan på­ver­kar vil­ka be­slut som tas. Do­ku­men­tet är in­de­lat i sju punk­ter som rör sa­ker som me­di­cinskt till­stånd, vä­der­pro­gnos de när­mas­te tim­mar­na och hur väl den för­svun­ne kän­ner till om­rå­det hen vis­tas i.

– De fles­ta åter­finns ef­ter en kor­ta­re po­lisin­sats. Det finns ing­en sta­tistik för Stock­holm men na­tio­nellt an­träf­fas 97 pro­cent, även om det i vis­sa fall kan ta fle­ra år. Se­dan är det ju en del som av oli­ka an­led­ning­ar in­te vill bli hit­ta­de.

Po­li­sen sak­nar re­sur­ser­na som krävs för att på egen hand kun­na ge­nom­sö­ka sto­ra om­rå­den. Där­för be­to­nar Bengt Gustavs­son be­ty­del­sen av ett gott sam­ar­be­te med fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner. Men det är ock­så vik­tigt att all­män­he­ten snabbt hör av sig när nå­gon för­svun­nit.

– Vi vill få in­for­ma­tio­nen så snabbt som möj­ligt. Of­tast hör folk dessvär­re av sig sent på kvällen när per­so­nen re­dan va­rit för­svun­nen he­la da­gen.

FO­TO: ERIK SIMANDER

SAK­NAS. Var­je dag rap­por­te­ras över 10 stock­hol­ma­re som för­svun­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.