För­sla­get: Låt barn all­tid åka gra­tis med SL

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill att barn upp till 12 år till­sam­mans med vux­en all­tid ska åka gra­tis i tun­nel­ba­nan.

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Mi­chael Toll

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i lands­ting­et kom­mer med tre för­slag som ska gö­ra det bil­li­ga­re och enkla­re för SL-re­se­nä­rer­na.

Bland an­nat vill de att barn upp till 12 år all­tid ska re­sa gra­tis till­sam­mans med vux­en. Det­ta för att un­der­lät­ta för fa­mil­jer och barn att re­sa med kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

– Vi vill att kol­lek­tiv­tra­fi­ken ska va­ra det na­tur­li­ga va­let för barn och barn­fa­mil­jer och vi vill gö­ra det enkla­re och bil­li­ga­re att åka kol­lek­tivt, sä­ger Erika Ull­berg, op­po­si­tions­lands­tings­råd (S).

Krångligt i dag

Re­dan i dag får barn i ål­dern 7-11 år re­sa gra­tis med vux­en på hel­ger­na ( från fre­dag kloc­kan 12). Men en­ligt Ull­berg är det få som kän­ner till det.

– Da­gens sy­stem är krångligt, vil­ket kan le­da till att många istäl­let tar bi­len. Vi vill gö­ra det enkla­re och bil­li­ga­re. För­äld­rar kanske in­te mås­te skjut­sa till och från trä­ning­en ut­an kan lå­ta si­na barn åka tun­nel­ba­na el­ler buss istäl­let, sä­ger Erika Ull­berg.

Bil­li­ga­re fri­tids­bil­jett

Förutom att al­la barn upp till 12 år ska åka gra­tis fö­re­slår So­ci­al­de­mo­kra­ter­na även att fri­tids­bil­jet­ten kan gö­ras om till må­nads­kort och ba­ra kos­ta 150 kro­nor. (I dag säljs den ba­ra som 90- el­ler 120-da­gars­kort och kos­tar då i snitt 167 kro­nor per må­nad).

Slut­li­gen fö­re­slår par­ti­et att SL in­för en bil­jett som ba­ra gäl­ler mel­lan cir­ka 9.30 – 15.30 på var­da­gar och på hel­ger.

En så­dan låg­tra­fiks bil­jett ska säl­jas som må­nads­kort, va­ra 30-50 pro­cent bil­li­ga­re.

– Ha­de vi va­rit i ma­jo­ri­tet skul­le vi in­fö­ra det här di­rekt, men vi hop­pas på en block­ö­ver­skrid an­de­sam­syn, sä­ger Erika Ull­berg.

För­sla­gen ska läg­gas fram i näs­ta lands­tings­full­mäk­ti­ge ,13 feb­ru­a­ri 2018.

FO­TO: LIN­DA GREN

BARNBILLIGT. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill att al­la barn un­der 12 år ska kun­na åka gra­tis med SL he­la ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.