Mäkla­re: svårt att sia om 2018

Vi har ta­lat med tre mäkla­re i Nor­rort som be­rät­tar om vad de tror kom­mer ske med bo­stads­mark­na­den un­der det nya året. Ska man kö­pa el­ler säl­ja? Kom­mer pri­ser­na gå upp el­ler ner?

Danderyds Nyheter - - Hemma - Sa­ga Lin­dqvist Tomasz Pozar

Hur kom­mer bo­stads­mark­na­den att ut­veck­las un­der 2018?

– Ska jag va­ra är­lig är det svårt att sä­ga hur det blir in­för 2018. Det blir spän­nan­de att se hur folk re­a­ge­rar på det nya amor­te­rings­kra­ven. Många tror att pri­ser­na kom­mer gå upp in­nan mars, då det nya amor­te­rings­kra­vet in­förs. Det är psy­ko­lo­gin som kom­mer sty­ra. Allt hand­lar om hur folk re­so­ne­rar, sä­ger Jo­han Larsén, mäkla­re på Skan­di­aMäkla­re Val­len­tu­na.

– Jag tror in­te att pri­ser­na går ner mer. Den fan­tas­tis­ka pris­upp­gång­en som vi sett de se­nas­te åren kom­mer nog in­te be­stå, men det kom­mer nog in­te va­ra så il­la som många tror, sä­ger, Cecilia Theu­ten­berg, mäkla­re på Wre­de i Tä­by och Danderyd.

– Jag tror att det nya amor­te­rings­kra­vet kom­mer på­ver­ka en del, men det blir nog in­te en jät­tes­tor för­änd­ring, sä­ger Daniel Ek­dahl, mäkla­re på Fas­tig­hets­by­rån Val­len­tu­na.

Vad är störs­ta pro­ble­ma­ti­ken som bo­stads­mark­na­den står in­för 2018?

– Tyd­lig­het. Så fort ban­ker­na kan för­kla­ra på ett bra sätt så att kun­der­na för­står vad det nya amor­te­rings­kra­vet egent­li­gen be­ty­der och be­rät­tar hur det drab­bar den en­skil­da in­di­vi­den, så kom­mer folk kun­na kö­pa igen, sä­ger Daniel Ek­dahl.

– Det finns ob­jekt som in­te har sålts nu un­der hös­ten och det kan bli ett pro­blem nu i ja­nu­a­ri då det släpps som nya ob­jekt igen. Det kom­mer att ska­pa ett enormt ut­bud, vil­ket såklart kom­mer pres­sa pri­ser­na, sä­ger Jo­han Larsén.

– Högt be­lå­na­de bo­stads- för­e­ning­ar och ny­pro­duk­tio­ner kom­mer att få det tufft un­der 2018. Över­lag tror jag in­te att bo­stä­der kom­mer sjun­ka mer i vär­de. Det är re­dan gjort un­der 2017, sä­ger Cecilia Theu­ten­berg.

”Änt­li­gen av­matt­ning”

Per-Ar­ne San­de­gren är ana­lys­chef på Svensk mäk­lar­sta­tistik. För att 2018 ska bli mind­re trög­fly­tan­de me­nar han att det krävs att man som säl­ja­re stäl­ler om si­na för­vänt­ning­ar till den nya verk­lig­he­ten. En verk­lig­het ut­an kon­stant myc­ket sto­ra vär­deök­ning­ar.

– Det är fort­fa­ran­de många som sit­ter och fun­de­rar och sur­far på Hem­net. Kon­su­men­ter­na mås­te an­pas­sa för­vänt­ning­ar­na från de för­änd­ring­ar som skett och stäl­la om, sä­ger han.

Att en gran­ne fått 3,3 mil­jo­ner för ett ob­jekt lik­nan­de det som du fun­de­rar på att säl­ja idag, är då­tid. Må­nad för må­nad bör­jar det sak­ta sjun­ka in, allt fler tving­as el­ler väl­jer att ac­cep­te­ra av­matt­ning­en.

– Vi har haft ett an­tal år med pris­upp­gång­ar på 10-15 pro­cent och al­la har ve­tat att nå­gon gång kom­mer en av- matt­ning. Nu har den änt­li­gen kom­mit, för det finns ing­en rim­lig­het att den fort­sät­ter när vi i öv­rigt har en in­fla­tion på mel­lan 0-1 pro­cent, sä­ger Per-Ar­ne San­de­gren.

Myc­ket nytt i pi­pen

Han tror att de fö­re­tag som byggt nytt fort­satt kom­mer loc­ka med oli­ka sor­ters ra­bat­ter. Av­gifts­fritt i 6 el­ler 12 må­na­der ex­em­pel­vis.

– En van­lig för­kla­rings­mo­dell till de höga pri­ser­na för någ­ra år se­dan var att det fanns för li­te ny­pro­duk­tion. Det som hänt nu är att det är väl­digt många ny­bygg­nads­pro­jekt ute el­ler i pi­pen. Men bo­stä­der­na är in­te bygg­da för den re­surs­sva­ga­re de­len av sam­häl­let. Ny­pro­duk­tio­nen mat­char in­te be­ho­vet som finns, sä­ger Per-Ar­ne San­de­gren.

Bo­pri­ser­na har gått upp re­kord­myc­ket de se­nas­te åren. Nu kom­mer den ut­veck­ling­en mat­tas av – och bå­de säl­ja­re och kö­pa­re mås­te an­pas­sa sig. Per-Ar­ne San­de­gren är ana­lys­chef på Svensk mäk­lar­sta­tistik.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BYGGEN. Det byggs myc­ket nu, nå­got som på­ver­kar pris­ut­veck­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.