BURGAR VI BLI MÄTTA NU?

Ut­bu­det av bur­gar­hak i Nor­rort har bli­vit rik­tigt bif­figt.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - To­masz Po­zar to­masz.po­zar@di­rekt­press.se

äs­ta bur­gar­stäl­le är på g till Nor­rort i och med att Phil’s Bur­ger eta­ble­rar sig. Vi frå­gar oss: Blir mark­na­den mätt?

Phil’s Bur­ger öpp­nas un­der vå­ren 2018 i Mör­by Cent­rum. Isa­bel­le Fil­ling som är press­an­sva­rig för Phil’s Bur­ger me­nar att man in­te är rädd för kon­kur­rens.

Och hon ser in­te var­för folk skul­le trött­na på ham­bur­ga­re.

– Bur­ga­ren kom ju till USA un­der 40-ta­let och är fort­fa­ran­de kvar. Jag tror att ham­bur­ga­ren, liksom i USA, är här för att stan­na.

Carl Gustaf Foss­beck dri­ver CG:s stre­et­food i Dan­de­ryd och äger re­stau­rang­en Bo­res i Vallentuna till­sam­mans med sin bror Carl- Hen­rik Foss­beck, och de räds in­te hel­ler för kon­kur­rens, tvärtom.

– Det be­hövs kon­kur­rens, det drar folk och in­tres­se. Mer ham­bur­ga­re och mer kon­kur­rens kom­mer gö­ra att svens­ka smaklö­kar bli bätt­re, sä­ger Carl Gustaf Foss­beck.

Brö­der­na tror in­te att folk i Nor­rort kom­mer att trött­na på ham­bur­ga­re.

– Jag har en te­o­ri om det­ta som jag le­gat och tänkt på. Piz­za har va­rit stan­dar­di­se­rat länge. Fa­mil­jer har si­na piz­za­da­gar en gång i veckan, ex­em­pel­vis: ”på tis­dag ska vi stä­da sen äter vi piz­za”. Och jag tror att ham­bur­ga­ren är nya piz­zan, och den är här för att stan­na, sä­ger Carl Gustaf Foss­beck.

ARKIVFOTO: PI FRISK

BURGARBRORSA. Carl Gustaf Forssbeck står till­sam­mans med sin bror bakom bå­de CG:s i Dan­de­ryd och nya Bo­res i Vallentuna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.