Kom­mer det bli pro­me­nads­e­ger i hös­tens val för fla­nö­ren Ol­le?

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

– För vi är vid mitt när­om­rå­de, man ser hög­hu­set vid Ke­vin­ge­ring­en där jag bor. Jag har ing­en bil ut­an rör mig of­ta till fots och det här är ett bra pro­me­nad­om­rå­de och ibland åker jog­gings­kor­na på, men in­te så him­la of­ta läng­re. Hin­ner du trä­na? – Man ska nog ta sig den ti­den, men jag har haft li­te pro­blem med knä­na. Men jag har åt­minsto­ne skaf­fat en stegräk­na­re och det är nog fle­ra da­gar i vec­kan som jag kom­mer upp i 10 000 steg. Hur länge har du bott just här?

– Se­dan bör­jan av 2000-ta­let, åt­minsto­ne 15 år. Jag är upp­vux­en i Sval­näs, sen bod­de jag en sväng i Stocksund och se­dan här, så jag är en Ur­dan­de­rydsbo. Har du ald­rig va­rit su­gen på att läm­na kom­mu­nen?

– I ung­do­men tänk­te man väl tan­ken att man skul­le ta sig in till stan, men det är ju in­te helt en­kelt att skaf­fa sig bo­stad där. Men jag har all­tid trivts bra och ald­rig rik­tigt känt be­ho­vet.

– Det är grönt, fint, fi­na na­tur- och pro­me­nad­om­rå­den och sam­ti­digt nä­ra in till stan.

Du har va­rit ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen i åt­ta år nu, hur är det?

– Tyc­ker man om sin kom­mun och hem­bygd och sam­ti­digt gil­lar sam­hälls­frå­gor så är det här bland det ro­li­gas­te man kan gö­ra. Sam­ti­digt ska jag sä­ga att man ald­rig är rik­tigt le­dig, det är väl­digt få le­di­ga kväl­lar.

In­ne­bär det av­kall för nå­got an­nat?

– Vän­ner och re­la­tio­ner kan emel­ler­tid ta li­te stryk, men jag kän­ner än­då att jag möts av stött­ning och för­stå­el­se.

För­u­tom vän­ner och fa­milj, vad gör du helst på fri­ti­den?

– Jag lä­ser rätt myc­ket, of­ta blir det myc­ket kom­mu­na­la hand­ling­ar, men an­nars skön­lit­te­ra­tur och histo­ria, Hjal­mar Sö­der­berg är en fa­vo­rit. Jag går gär­na på te­a­ter, ope­ra – jag har ett stort kul­tur­in­tres­se.

Ni är väl­digt star­ka i Dan­de­ryd, hur är det att va­ra Mo­de­rat här?

– Of­ta träf­far jag folk som sä­ger ” det är väl inga pro­blem, det abon­ne­rar ni på”, men det är näs­tan tvärtom. Kra­ven blir väl­digt myc­ket hög­re med det ut­gångs­lä­get. Det är ingen­ting som är en­kelt trots att vi är så star­ka.

Hur kom du att bli po­li­ti­ker?

– Vi har all­tid pra­tat sam­hälls­frå­gor i min fa­milj när jag väx­te upp och sen ha­de jag någ­ra kom­pi­sar som drog in mig i MUF. Det var in­tres­sant och kul så jag gick med och det ena led­de till det and­ra.

Tyc­ker man om sin kom­mun och hem­bygd och sam­ti­digt gil­lar sam­hälls­frå­gor så är det här bland det ro­li­gas­te man kan gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.