Håll­plats för bad­sug­na som­mar­fi­ra­re

I Val­len­tu­na Cent­rum träf­far vi bad­sug­na som nju­ter av lo­vet, som­mar­job­ban­de ung­do­mar och re­stau­rang­ä­ga­re som fått re­spekt.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Text: El­la Sö­der­berg | Fo­to: Ma­ria Svens­son

Vi bör­jar med att gå in på Bo­res Ga­tukök bred­vid sta­tio­nen. På en av sto­lar­na sit­ter Jacob Wik, 22 år. Till hös­ten bör­jar han på KTH.

– Jag gil­lar att det är nä­ra till Roslags­ba­nan och in­te så myc­ket unga män­ni­skor här. Jag bor i ett pen­sio­närs­om­rå­de där det är lugnt och skönt. Man kan sit­ta ute på bal­kong­en sent ut­an att det lå­ter myc­ket.

Ter­mo­me­tern vi­sar 29 gra­der och som­mar­lo­vet lig­ger i den kval­mi­ga luf­ten. På tor­get träf­far vi sys­ko­nen Til­de och Ty­ra Him­le­dahl som äter glass till­sam­mans med mor­mor och mor­far som är på be­sök från Var­berg.

– Jag tyc­ker det är jät­te­bra här, det finns många ro­li­ga gre­jer att gö­ra som att äta glass, piz­za, va­ra med kom­pi­sar och gå på bib­li­o­te­ket, be­rät­tar Ty­ra.

Mor­mor Brit­ta och mor­far Åke Ed­man hål­ler med om att Val­len­tu­na är ett bra stäl­le för bar­nen att växa upp på.

– Val­len­tu­na är en idyll och jag är tack­sam över att barn­bar­nen väx­er upp i en li­ten stad. Det finns när­het till allt och de kan cyk­la till sko­lan, sä­ger Brit­ta.

”Val­len­tu­na har gått upp sig”

Vi fort­sät­ter vi­da­re mot Kvarn­ba­det. Par­ke­ring­en är näs­tan full och li­kaså cy­kel­stäl­len. I kön står fa­mil­jer re­do med pick­nick­väs­kor, hand­du­kar och bad­ring­ar. In­ne på grä­set sit­ter Le­ah och Jo­li­ne Gher­ke till­sam­mans med mor­mor Lena Ax­els­son. Lena är upp­vux­en i Ska­ra och gil­lar att Val­len­tu­na har till­gång till stor­sta­den.

– Det loc­kar att bo i en små­stad då det är lugnt och skönt. Dock är det långa kö­er till ham­bur­ger­stäl­let här på ba­det, sä­ger Lena Ax­els­son.

I poo­len hop­par och le­ker många, ett per­fekt stäl­le att till­bringa sitt som­mar­lov på. Vid kan­ten lig­ger Marcus Fa­ger­dal till­sam­mans med so­nen Filip och

Jag tyc­ker att det är här­ligt att bo i en li­ten stad, hell­re det än att bo i en stor stad där man in­te kän­ner så många.

nju­ter. Marcus tyc­ker att or­ten Val­len­tu­na har gått upp sig.

– Ti­di­ga­re ha­de det kanske li­te då­ligt ryk­te med kri­mi­na­li­tet och så, men nu har det byggts mer, det är ett fi­na­re cent­rum och känns mer som en för­ort till Stockholm. Det en­da jag und­rar är var­för de in­te kan sät­ta upp en stor­bilds­skärm här och vi­sa fot­bol­len, sä­ger han.

”Är hem­ma när jag ska so­va”

På vägen ut pas­sar vi på att ki­ka in hos ung­do­mar­na som job­bar på ba­det. De fles­ta har fått som­mar­job­bet via kom­mu­nen. Hur är det att va­ra ung i Val­len­tu­na?

– Det är bra, men man är säl­lan i cent­rum, ut­an hem­ma hos nån, i Tä­by cent­rum el­ler i stan. De fles­ta av mi­na kom­pi­sar bor i Tä­by, så jag kom­mer mest hem när jag ska so­va, sä­ger Step­ha­nie Wal­lén.

Till­ba­ka på tor­get igen. På Vå­ning Ett är det lugnt. I ba­ren står äga­ren Te­re­se Du­das. Till­sam­mans med sin sys­ter tog de över re­stau­rang­en i vint­ras och gjor­de om kon­cep­tet.

– Al­la som kom­mer hit kän­ner varand­ra, det här är värl­dens bäs­ta jobb, sä­ger Te­re­se.

För­än­dad stäm­ning

Ser­vi­tri­sen Aman­da be­rät­tar att stäm­ning­en för­änd­rats se­dan syst­rar­na tog över.

– Jag tror det hand­lar om att det är två tje­jer som äger stäl­let. Det är in­te så stö­kigt läng­re, jag tror att re­spek­ten här har höjts, sä­ger Aman­da.

Hon är upp­vux­en i Val­len­tu­na och be­rät­tar att hon på se­na­re år har bör­jat mär­ka av den ge­men­skap som finns i om­rå­det.

– Jag tyc­ker att det är här­ligt att bo i en li­ten stad, hell­re det än att bo i en stor stad där man in­te kän­ner så många. Man bru­kar ju sä­ga att värl­den är li­ten, men Val­len­tu­na är än­nu mind­re, sä­ger hon.

LUGNARE. Pap­pa Marcus tyc­ker att Val­len­tu­na med åren har bli­vit lugnare och bätt­re, här nju­ter han och so­nen Filip av som­mar­lo­vet.

SMÅ­STAD. Le­ah och Jo­li­ne Gher­ke till­sam­mans med mor­mor Lena Ax­els­son som äls­kar att få bo i en små­stad så nä­ra stor­sta­den.

GLASS. Åke och Brit­ta Ed­man med bar­nen Ty­ra och Til­de Him­le­dahl äter glass på tor­get ef­ter att de sval­kat sig på Kvarn­ba­det.

KRÖGARE. Te­re­se Du­das har se­dan i vint­ras dri­vit Vå­ning Ett till­sam­mans med sin sys­ter.

STAN­NAR. Jacob Wik vill ald­rig läm­na Val­len­tu­na, trots att fle­ra vän­ner flyt­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.