Det här hän­der på som­mar­lo­vet

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Ti­di­ga­re un­der vå­ren skrev vi en stör­re ar­ti­kel om allt som fanns att gö­ra för barn och ung­do­mar som spen­de­rar de­lar av som­mar­lo­vet hem­ma i Dan­de­ryd. Men un­der kom­man­de vec­kor rå­der det stiltje bland kom­mu­nens ak­ti­vi­te­ter.

För­u­tom spon­tan­fot­boll som ar­ran­ge­ras var­je ons­dag på Ene­by­bergs IP var­je ons­dag he­la som­ma­ren, så får man vän­ta till vec­ka 32 in­nan det bjuds på allt från bas­ket, ten­nis, bak­sko­la och skri­var­verk­stad.

Men in­nan dess, vec­ka 29, är det sing­er-song­wri­ter­works­hop un­der två da­gar för dig mel­lan 6-15 år på Dan­de­rydsgår­den. Ti­der och an­mä­lan finns på Dan­de­ryds kom­muns hem­si­da.

FO­TO: MI­KAEL ANDERSSON

KUL. Vad för ro­ligt hit­tar ni på när ni är hem­ma un­der som­ma­ren?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.