Fle­ra fall av nar­ko­ti­kabrott, fyl­la och svart­taxi på E18

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin We­din

Det var nat­ten mel­lan lör­da­gen och sön­da­gen som po­li­sen ha­de en stor tra­fikin­sats på E18 i höjd med Stocksund. To­talt re­sul­te­ra­de insatsen i 14 an­mäl­da ratt­fyl­lor, ett an­tal nar­ko­ti­kabrott och fle­ra an­mäl­ning­ar om otillå­ten tax­i­verk­sam­het.

– Det är dessvär­re så här dyst­ra siff­ror vi bru­kar få, sen kan jag tän­ka mig att de ( po­li­ser­na på plats) in­te hun­nit ploc­ka in al­la som pas­se­ra­de, sä­ger Ste­fan Dahl­gren, lo­kal­po­lis i po­lis­om­rå­de Tä­by.

– Man hin­ner ju ba­ra med ett visst an­tal for­don i kon­trol­ler. Var­je ratt­fyl­la får man han­te­ra och det tar ju x an­tal mi­nu­ter, så för­mod­li­gen har det pas­se­rat be­tyd­ligt fler som vi in­te upp­ta­git.

För­ra fre­da­gen fick även po­li­sen larm om ett in­brott kloc­kan 23.54 från Stocksund. Po­li­sen ska ha spå­rat med hund, dock re­sul­tat­löst. På sin hem­si­da skri­ver po­li­sen att gär­nings­per­son/ na gått in via ett föns­ter. Det är även okänt vad som har stu­lits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.