Det var i april för­ra året då en man från Djurs­holm kör­de bil med 1,76 pro­mil­le i blo­det. Man­nen döms nu till två må­na­ders fäng­el­se.

Danderyds Nyheter - - Vi Är Danderyd - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

En man i 70-års ål­dern, bo­en­des i Djurs­holm, har dömts till två må­na­ders fäng­el­se för grovt ratt­fyl­le­ri ef­ter att i april 2017 kört med minst 1,0 pro­mil­le i blo­det. Do­men över­kla­ga­des till hov­rät­ten som dock gick vi­da­re på tings­rät­tens straff­be­döm­ning.

Hän­del­sen in­träf­fa­de i bör­jan av april för­ra året på Dan­de­rydsvä­gen i Djurs­holm. Man­nen ska då ha kol­li­de­rat med en kvin­nas bil när den döm­de man­nen kom­mit över på fel si­da av vägen. En­ligt kvin­nan som satt i den and­ra bi­len ska det vid till­fäl­let ha va­rit myc­ket tra­fik och full ak­ti­vi­tet vid ett när­lig­gan­de id­rotts­om­rå­de.

I mö­tan­de kör­fält

I dom­stols­hand­ling­ar­na fram­kom­mer det att man­nen ska ha kört per­son­bil ef­ter att ha druc­kit al­ko­hol­hal­ti­ga dryc­ker. Kon­sum­tio­nen ska ha upp­gått i den mängd att al­ko­hol­kon­cen- tra­tio­nen i man­nens blod un­der el­ler ef­ter bil­fär­den upp­gick till 1,76 pro­mil­le.

”Brot­tet bör be­döm­mas som grovt ef­tersom ef­tersom al­ko­hol­kon­cent­ra­tio­nen upp­gick till minst 1,0 pro­mil­le i blo­det och kör­ning­en in­ne­bar på­tag­lig fa­ra för tra­fik­sä­ker­he­ten ge­nom att [man­nen] kört i mö­tan­de kör­fält och där­i­ge­nom kört in i en an­nan bil. [Man­nen] be­gick gär­ning­en med upp­såt”, står det bland an­nat un­der åtals­punk­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.