När svens­ka sol­da­ter blev or­di­ne­ra­de gråt

PLUS

Forskning & Framsteg - - Ja­nu­a­ri / 2015 -

Un­der en pe­ri­od för un­ge­fär 200 år se­dan an­sågs det vik­tigt för sol­da­ter att va­ra käns­lo­sam­ma och kun­na grå­ta. Men tå­rar­na skul­le fäl­las av rätt an­led­ning – och i slu­tet av 1800-ta­let bör­ja­de grå­ten i stäl­let tol­kas som ett tec­ken på svag­het. En stu­die av brev och dag­böc­ker ger en ny bild av sol­da­ter­nas liv un­der den­na tid, då Sve­ri­ge näs­tan ut­an up­pe­håll del­tog i fle­ra oli­ka krig.

Av HEN­RIK HÖ­JER Il­lust­ra­tion ELIN ELFSTRÖM

Ne­kas kan ic­ke hel­ler, att det måt­te va­ra bra hemskt, när en hel rad ba­jo­net­ter kom­mer en så där bur­dus in på lifvet, att man ser hvitö­gat på fi­en­den och i hans ur­sin­ni­ga blic­kar lä­ser den on­da me­ning­en.”

Or­den är Carl Jo­han Ljung­grens, och han skri­ver det apro­på att rys­sar­na of­ta flyd­de in­för svens­ka ba­jo­nett­an­fall i kri­get 1808–09. Där­e­mot bac­ka­de de säl­lan i en eld­strid.

Carl Jo­han Ljung­gren var ve­te­ran från ett par av de krig som Sve­ri­ge del­tog i för drygt 200 år se­dan. Han stred re­dan i öv­re ton­å­ren som fän­rik i fins­ka kri­get 1808–09, och se­dan som drygt 20årig löjt­nant och så små­ning­om kap­ten i kri­gen på kon­ti­nen­ten åren 1813–14. Carl Jo­han Ljung­gren del­tog i ett stort an­tal slag och fick me­dalj för tap­per­het i fält. Han skott­ska­da­des i sla­get vid Leip­zig hös­ten 1813 i Na­po­le­on­kri­gens slut­ske­de, och ku­lan satt se­dan kvar strax un­der hans vänst­ra ax­el li­vet ut. Ef­ter ofred­så­ren blev han så små­ning­om post­tjäns­te­man i Väs­terås tills han dog i ko­le­ra år 1852, 62 år gam­mal.

Carl Jo­han Ljung­grens ut­för­li­ga min­ne­san­teck­ning­ar är en av de käl­lor som histo­ri­kern Hu­go Nord­land har ana­ly­se­rat i sin forsk­ning om käns­lor i krig. Re­sul­ta­ten är pub­li­ce­ra­de i hans dok­tors­av­hand­ling vid Lunds uni­ver­si­tet med ti­teln Käns­lor i krig. Sen­si­bi­li­tet och emo­tio­nel­la stra­te­gi­er bland svens­ka of­fi­ce­ra­re 1788–1814 (Age­rings för­lag 2015).

Hu­go Nord­land har fors­kat om hur van­li­ga män­ni­skor upp­levt kri­get, som ett led i det väx­an­de in­tres­set för käns­lor­nas histo­ria. Han har fin­kam­mat Krigsar­ki­vet och Rik­sar­ki­vet på brev och dag­böc­ker från den­na tid, då fy­ra krig ut­käm­pa­des un­der ett par de­cen­ni­ers tid. Bre­ven kan va­ra dels av mer for­mell art och be­hand­la or­der och stra­te­gi­er, dels av mer pri­vat ka­rak­tär, adres­se­ra­de till fa­milj och vän­ner. Dess­utom finns många tryck­ta me­mo­a­rer och be­rät­tel­ser från kri­gen.

– Käl­lor­na ger en mot­stri­dig bild, sä­ger han. Man glo­ri­fi­e­ra­de ibland det man va­rit med om. Men man hit­tar även de­tal­je­ra­de skild­ring­ar av helt ve­der­vär­di­ga sa­ker.

Käl­lor­na här­rör främst från of­fi­ce­ra­re.

SORG­SEN FÄN­RIK Fri tolk­ning av en fän­rik un­der fins­ka kri­get, ut­i­från ett teck­nat por­trätt av Carl Jo­han Ljung­gren. Uni­for­men m/1807 ha­de då just skep­pats till fron­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.