Av­slö­jan­de forskar­bil­der från Ark­tis

Där­för åter­vän­der vi till

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 -

I Forsk­ning & Fram­stegs förs­ta num­mer, som kom ut 1 sep­tem­ber 1966, finns en li­ten no­tis om en ex­pe­di­tion till Spetsbergen. Med tan­ke på att det på den ti­den var en mer om­ständ­lig pro­cess att pro­du­ce­ra en tid­skrift, är det en för­vå­nans­värt ak­tu­ell no­tis. Ex­pe­di­tio­nen ge­nom­för­des sam­ma som­mar.

Re­dan i num­ret där­på, F&F 2/1966, finns en läng­re ar­ti­kel om re­sul­ta­ten från re­san till Sval­bard och Ark­tis. Ar­ti­keln skrevs av Valter Schytt, som se­na­re blev pro­fes­sor i gla­ci­o­lo­gi vid Stock­holms uni­ver­si­tet. På föl­jan­de si­dor åter­kom­mer vi till äm­net, när Per Holm­lund, Valter Schytts ef­ter­trä­da­re som pro­fes­sor i gla­ci­o­lo­gi, skri­ver om vad hi­sto­ris­ka bil­der av gla­ciä­rer kan be­rät­ta.

Att in­le­da ju­bi­le­um­så­ret med en ar­ti­kel om po­lar­forsk­ning känns rätt på många sätt. För­u­tom att äm­net fö­re­kom i de förs­ta två ut­gå­vor­na av Forsk­ning & Fram­steg, har det åter­kom­mit många gång­er. Med på en stor ex­pe­di­tion 1980 följ­de il­lust­ra­tö­ren Gun­nar Bru­sewitz, och han teck­na­de ock­så om­sla­get till F&F 2/1988. Forsk­ning­en på Ark­tis och isar­na där är in­timt kopp­lad till en av vår tids svå­ras­te ut­ma­ning­ar, för­änd­ring­ar i kli­ma­tet och män­ni­skans på­ver­kan på jor­dens tem­pe­ra­tur. Smäl­tan­de gla­ciä­rer är tro­li­gen den mest på­tag­li­ga ef­fek­ten av kli­mat­för­änd­ring­ar­na i dag.

Ark­tis och po­lar­ex­pe­di­tio­ner­na in­ne­hål­ler ock­så även­tyr, tra­gis­ka öden och myste­ri­er. André­es po­lar­ex­pe­di­tion 1897 är kanske det bäs­ta ex­emp­let.

Möj­li­gen är de stra­pats­ri­ka ex­pe­di­tio­ner­nas tid över. Men re­gi­o­nen har knap­past tap­pat sin loc­kel­se. Nya ef­fek­ti­va­re far­tygsrut­ter ge­nom Nord­ost­pas­sa­gen och rå­va­ru­pro­spek­te­ring gör Ark­tis in­tres­sant. Och Forsk­ning & Fram­steg kom­mer helt sä­kert att få an­led­ning att fort­sät­ta be­vak­ning­en i li­ka stor om­fatt­ning som un­der de se­nas­te 50 åren.

/Pa­trik Ha­de­ni­us, chefre­dak­tör

De ark­tis­ka is­vid­der­na bju­der på unik in­for­ma­tion om vår pla­nets för­flut­na och kli­ma­tets nu­va­ran­de till­stånd – och över­väl­di­gan­de na­turupp­le­vel­ser. ­Där­för är po­lar­forsk­ning­en ett av vå­ra po­pu­lä­ras­te

äm­nen.

Foto STAF­FAN WIDSTRAND

/ NPL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.