KAM­PEN OM BER­GET

Forskning & Framsteg - - Kosmos -

Högs­ta dom­sto­len på Ha­waii har upp­hävt bygg­lo­vet för det som skul­le bli värl­dens störs­ta te­leskop, TMT ( Thir­ty me­ters te­le­sco­pe). Den pla­ne­ra­de bygg­plat­sen är på Mau­na Kea, öri­kets högs­ta berg. Mau­na Kea, som re­dan rym­mer fle­ra and­ra sto­ra te­leskop, är ock­så en vik­tig kul­tur­sym­bol och drag­kam­pen om byg­get har på­gått i fle­ra år nu.

Det nya te­lesko­pet är tänkt att stu­de­ra pla­ne­ter runt av­lägs­na stjär­nor. Med sin sto­ra spe­gel på he­la 30 me­ter skul­le det kun­na se långt ut i rym­den, till­ba­ka till den tid då uni­ver­sums förs­ta ga­lax­er bil­da­des.

Mau­na Kea, som är drygt 4 000 me­ter högt, an­ses va­ra en av de bäs­ta plat­ser­na på jor­den för ast­ro­no­mis­ka ob­ser­va­tio­ner. Sam­ti­digt har ber­get ut­setts till na­tur­re­ser­vat.

Mot­stån­dar­na till pro­jek­tet häv­dar att det 18 vå­ning­ar hö­ga te­lesko­pet skul­le bry­ta mot reg­ler­na för skyd­da­de om­rå­den. Re­dan för tio år se­dan kon­sta­te­ra­de en stat­lig ut­red­ning att tre de­cen­ni­er av ast­ro­no­mi på Mau­na Kea har haft en ne­ga­tiv in­ver­kan på bå­de na­tur och kul­tur i om­rå­det.

Det hand­lar om rät­ten till mar­kan­vänd­ning, in­te om att stäl­la ve­ten­skap mot re­li­gi­on, häv­dar kri­ti­ker till det nya byg­get. Fö­re­trä­da­re för Uni­ver­si­ty of Ha­waii hop­pas dock att ”… Mau­na Kea kan va­ra en vär­de­full re­surs där ve­ten­skap och kul­tur samex­i­ste­rar.” Av Jo­an­na Ro­se

Tret­ton te­leskop finns re­dan på plats på det drygt 4 000 me­ter hö­ga ber­get Mau­na Kea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.