To­le­ran­sen ökar 60 PRO­CENT

Den glo­ba­la re­san mot ökad sex­u­ell fri­gö­rel­se på­går, och ing­et ty­der på att tren­den skul­le av­stan­na. Så stor an­del av be­folk­ning­en i Malå, Ar­vid­sjaur och Skel­l­ef­teå har ef­ter­namn som byg­ger på na­turord, till ex­em­pel Lind­berg, Berg­ström, Sten­mark. Na­tu­reft

Forskning & Framsteg - - Nu& Då - Av Hen­rik Hö­jer

Trots allt man kan lä­sa om ökad ho­mo­fo­bi på fle­ra plat­ser i värl­den, så är den glo­ba­la tren­den myc­ket tyd­lig – to­le­ran­sen ökar. I en ny stu­die ana­ly­se­ras hur sy­nen på sex­u­ell fri­het har för­änd­rats de se­nas­te de­cen­ni­er­na. Fors­kar­na har an­vänt en­kä­toch in­ter­vju­da­ta från World va­lues sur­vey, där hund­ra­tu­sen­tals män­ni­skors at­ti­ty­der har kart­lagts se­dan bör­jan av 1980-ta­let. Där fram­går att fler och fler vär­de­sät­ter själv­be­stäm­man­de över den eg­na krop­pen, fri ab­ort och la­gar mot diskriminering av ho­mo­sex­u­el­la.

Den ut­vid­ga­de sex­u­el­la fri­he­ten häng­er ihop med vad fors­kar­na kal­lar den and­ra de­mo­gra­fis­ka tran­si­tio­nen – en trend man ser i fram­för allt väst­värl­den. Tren­den hand­lar om en livs­stil med läng­re ut­bild­ning, se­na­re­lägg­ning av äk­ten­skap och barn, nya sam­lev­nads­for­mer och läg­re na­ti­vi­tet. Den är ock­så ett ut­tryck för en ökad in­di­vi­du­ell fri­het, vil­ket även in­ne­fat­tar sex­u­a­li­te­ten. Då föl­jer även en mer ac­cep­te­ran­de syn på ab­or­ter, skils­mäs­sor och lik­nan­de.

– Vi ser även att se­ku­la­ri­se­ring­en är en vik­tig faktor för det­ta, sä­ger Amy Alexander, som är fors­ka­re i stats­ve­ten­skap vid Qog-in­sti­tu­tet vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet och en av för­fat­tar­na till stu­di­en.

Kom­mer tren­den att fort­sät­ta?

– Ja, sä­ger Amy Alexander. Det är ba­ra att kon­sta­te­ra att de som är föd­da ef­ter 1980 är långt mer to­le­ran­ta än äld­re, och att ing­et ty­der på att män­ni­skor blir mer in­to­le­ran­ta i des­sa frå­gor med sti­gan­de ål­der. Så det­ta ver­kar va­ra en lång­sik­tig trend.

Re­sul­ta­ten är pub­li­ce­ra­de i So­ci­al in­di­ca­tors re­se­arch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.