F&F SÄT­TER SPÅR I MIN­NET

De­la med dig av di­na eg­na läsar­min­nen och vinn en bok. Gå in på fof.se/minfof

Forskning & Framsteg - - Jubileum -

F&F gav mig ett par­ti­kel­för­språng

På 1980-ta­let pub­li­ce­ra­des en rad ar­tik­lar om par­ti­kel­fy­sik. De fa­sci­ne­ra­de mig myc­ket och bi­drog sä­kert till mi­na fort­sat­ta stu­di­e­val. Jag minns att en gym­na­si­e­kom­pis gjor­de ett spe­ci­al­ar­be­te om par­ti­kel­fy­sik och jag in­såg att jag re­dan ”kun­de” le­jon­par­ten av hans ar­be­te tack va­re F&F! På den ti­den läs­te jag via pap­pas prenumeration och nu­för­ti­den har jag min egen prenumeration. /Pe­ter Flink, Uppsa­la

Aha-upp­le­vel­se på en en­da halv­si­da

Jag har läst F&F i 20–30 år,mas­sor med in­tres­san­ta ar­tik­lar om allt från ma­te­ri­ens grund­ste­nar till var­för man har tunn­bröd i Norr­land och grovt råg­bröd i Skåne, men i min­net dy­ker en li­ten kort ar­ti­kel upp, kanske ba­ra en halv­si­da, om la­gen om kom­pa­ra­ti­va för­de­lar, för många år se­dan. Där­för lö­nar det sig att hand­la mel­lan län­der fastän land A till­ver­kar bå­de ost och vin bil­li­ga­re än land B. För i det ena lan­det är det li­te lät­ta­re att till­ver­ka ost och i det and­ra vin. Det var en aha-upp­le­vel­se för mig. Det är där­för man ska im­por­te­ra och in­te till­ver­ka allt själv in­om lan­det, för väl­stån­det ökar om man spe­ci­a­li­se­rar sig på det man är bra på och lå­ter and­ra gö­ra det de är bäst på. Fast se­dan kan man ju kö­pa svens­ka äpp­len för att de är go­da­re – även om de är dy­ra­re. / Inge­mar Bo­st­röm, Ar­löv

Rymd­va­rel­ser­na tit­ta­de på oss

Mitt star­kas­te F&f-min­ne? Det mås­te va­ra den un­der­ba­ra teck­ning­en av Nils Pe­ter­son i ett num­mer som hand­la­de om ”Finns det liv i rym­den?”, för­mod­li­gen nå­gon gång på 1970-ta­let. Teck­ning­en vi­sar va­rel­ser på pla­ne­ter i and­ra sol­sy­stem som står och ki­kar på oss. Be­ro­en­de på av­stån­det fick de för­stås oli­ka bild av hur det såg ut på vår pla­net. Il­lust­ra­tio­nen var en pe­da­go­gisk pär­la som jag gjor­de en dia-bild av och ha­de myc­ket gläd­je av i un­der­vis­ning­en i na­tur­kun­skap på gym­na­si­et. Bätt­re sätt att för­kla­ra det där med av­stånd i rym­den finns in­te! /Ca­rin Bjurulf, Båstad

Jag fick hjälp av en ro­sa tra­bant

Jag minns en ar­ti­kel om san­no­lik­het, och frå­gan hur stor san­no­lik­he­ten är att en bil av mär­ket Tra­bant som är må­lad i till ex­em­pel ro­sa ska stan­na ut­an­för mitt hus.

På mitt ar­be­te ut­bil­da­de jag la­bo­ran­ter om säk­ra ana­lys­re­sul­tat. Det hand­la­de myc­ket om hur san­no­li­ka re­sul­ta­ten är. Jag be­rät­ta­de om tra­ban­ten i F&F – och var­je gång öka­de in­tres­set.

Al­la tyck­te att det var bå­de kul och tyd­ligt vad som me­na­des. Det är ba­ra ett av många ex­em­pel på trev­li­ga och be­ri­kan­de stun­der med F&F ge­nom åren. /Mats An­ders­son, Lin­des­berg

SÅ GICK DET TILL NÄR TID­NING­EN FÖD­DES

Den 9 mars sam­las tio ­per­so­ner på forsk­nings­rå­dets kans­li i Wen­ner­gren cen­ter för att ”ut­rö­na in­tres­set att star­ta en po­pu­lär tid­skrift rö­ran­de na­tur­ve­ten­ska­pen och dess tillämp­ning­ar”.

I maj fat­tas ­be­slut att ge ut tid­skrif­ten. Ett tju­go­tal namn­för­slag bol­las, till ex­em­pel: Forsk­nings­front, Män­ni­skan och ­ma­te­ri­en, Kun­skap, Upp­täckt, Forsk­ning­ens front­lin­jer, ­Ma­te­ri­en, Ve­tan­de

Forsk­nings­fo­rum.

och

Ca­rin Bjurulf

Inge­mar Bo­st­röm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.