Ste­fan Föls­ter skri­ver om ro­botre­vo­lu­tio­nen

Ste­fan Föls­ter har skri­vit en bok om den nya ma­skin­ål­dern och hur den på­ver­kar oss i den nä­ra fram­ti­den.

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 - Av Hen­rik Hö­jer

1| Var­för har du skri­vit den­na bok?

– För att det­ta är en frå­ga som på­ver­kar så många oli­ka fält – ar­bets­mark­na­den, sjuk­vår­den, sko­lan, äldre­omsor­gen, trans­por­ter­na – och det är vik­tigt att vi gör det bäs­ta av det som sker nu. Till ex­em­pel, när värl­den bör­ja­de in­dust­ri­a­li­se­ras så dröj­de det fem­tio år in­nan Sve­ri­ge bör­ja­de an­pas­sa sig till den nya verk­lig­he­ten ge­nom att för­änd­ra la­gar och lik­nan­de. På sam­ma sätt mås­te vi nu för­stå vad som sker. 2| Vad är det vik­ti­gas­te du vill ha sagt med boken?

– Att många ar­be­ten kom­mer att au­to­ma­ti­se­ras, men att ar­bets­lin­jen kom­mer att va­ra li­ka vik­tig i ro­bo­t­ål­dern. En del tror att vi nu kan lu­ta oss till­ba­ka, men det stäm­mer in­te. Sam­ti­digt finns det en risk för att de­lar av sam­häl­let kom­mer att pas­si­vi­se­ras, och det kan le­da till yt­ter­li­ga­re po­la­ri­se­ring av sam­häl­let.

En an­nan sak är att vi för någ­ra år se­dan trod­de att in­ter­net skul­le va­ra ett verk­tyg för de­mo­kra­ti­se­ring och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Men nu ser vi att dik­ta­tu­rer och så­da­na som Isla­mis­ka sta­ten kan an­vän­da tek­no­lo­gin för de­struk­ti­va syf­ten, var­för det gäl­ler att lig­ga ste­get fö­re. 3| ”Om någ­ra år kom­mer ketchu­pef­fek­ten”, skri­ver du på ett stäl­le i boken. Vad hän­der då?

– Vi le­ver i en på­gåen­de au­to­ma­ti­se­ring re­dan nu, men det som kom­mer att ske de närms­ta åren är att vi kom­mer att se allt fler ro­bo­tar och da­to­rer som lär sig själ­va. Det hand­lar om allt från trans­port­me­del till smar­ta as­si­sten­ter i kund­tjänst som lär sig kun­der­nas van­li­gas­te frå­gor. Så­da­na ro­bo­tar kan re­dan nu till ex­em­pel stäl­la bätt­re di­a­gno­ser än lä­ka­re. Många tjäns­te­man­na­jobb kom­mer att på­ver­kas av den­na ut­veck­ling, som kom­mer att för­änd­ra vår arbetsmarknad i grun­den in­om någ­ra år. 4| Vad tyc­ker du är det störs­ta pro­ble­met med ro­bo­tar?

– Vi ser många miss­tag längs vägen. Man de­lar ut surf­plat­tor till sko­le­le­ver som sur­far fritt och lär sig mind­re, till ex­em­pel. Men en an­nan sak är att smar­ta själv­lä­ran­de as­si­sten­ter kan ges per­son­lig­he­ter el­ler åsik­ter. Man kan tän­ka sig att de ges po­li­tis­ka pre­fe­ren­ser. Tänk dig en ta­lan­de sve­ri­ge­de­mo­kra­tisk as­si­stent el­ler en Lo-as­si­stent. Så­dant kan tän­kas po­la­ri­se­ra sam­häl­let yt­ter­li­ga­re. 5| Är du op­ti­mist in­för fram­ti­den?

– Jag tror nog att ett land som Sve­ri­ge kom­mer att kla­ra sig bra. Vi har of­ta löst kri­ser ge­nom vår för­må­ga till ra­di­ka­la sam­hälls­för­änd­ring­ar. Men på and­ra håll i värl­den kan det bli vär­re. Och vi bör in­te un­derskat­ta ris­ken för att dik­ta­to­rer el­ler ter­ro­ris­ter an­vän­der sig av tek­ni­ken på ett de­struk­tivt sätt. 6| Vad skul­le du öns­ka dig för ro­bot själv?

– En själv­sty­ran­de bil, ef­tersom jag kör bil just nu (skratt). Jag tror fak­tiskt att de fles­ta svens­kar kom­mer att ha åkt i en så­dan på vis­sa mo­tor­vä­gar runt 2020. Och det är gans­ka snart.

”Vi bör in­te un­derskat­ta ris­ken för att dik­ta­to­rer el­ler ter­ro­ris­ter an­vän­der sig av tek­ni­ken på ett de­struk­tivt sätt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.