Läg­re lön för vab­ban­de män

Mam­mor vab­bar un­ge­fär dub­belt så myc­ket som pap­por. Men de pap­por som vab­bar of­ta får säm­re lö­ne­ut­veck­ling på lång sikt.

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 -

Att bli för­äl­der på­ver­kar män och kvin­nor på oli­ka sätt. Män som blir pap­por har stör­re chans att gö­ra kar­riärsk­liv än kvin­nor som blir mam­mor. Men män som vab­bar myc­ket tap­par även mer i lön än mam­mor. Den fjär­de­del av män­nen som vab­ba­de mest ha­de fem år ef­ter det förs­ta bar­nets fö­del­se två pro­cent läg­re lön än en mot­sva­ran­de pap­pa som vab­bat en­ligt me­di­an­vär­det bland män. Re­sul­ta­ten be­ror tro­li­gen på att man har oli­ka för­vänt­ning­ar på mam­mor och pap­por. En pap­pa som vab­bar myc­ket av­vi­ker tro­li­gen mer från nor­men, me­nar Ka­ta­ri­na Boye, fors­ka­re i so­ci­o­lo­gi vid Stock­holms uni­ver­si­tet. En ar­bets­gi­va­re kan tol­ka ”från­va­ro från ar­bets­mark­na­den, t. ex. ut­tag av vab, som en sig­nal om lågt en­ga­ge­mang i job­bet och högt en­ga­ge­mang ut­an­för job­bet”, skri­ver hon. Det­ta drab­bar män hår­da­re ef­tersom de för­vän­tas vab­ba i li­ten ut­sträck­ning.

– En jäm­na­re för­del­ning av vab­da­gar­na i fram­ti­den skul­le dock för­änd­ra för­vänt­ning­ar­na, och på sikt kun­na mins­ka den­na ne­ga­ti­va lö­ne­ef­fekt för män­nen, sä­ger Ka­ta­ri­na Boye.

Re­sul­ta­ten har pub­li­ce­rats vid In­sti­tu­tet för ar­bets­mark­nads- och ut­bild­nings­po­li­tisk ut­vär­de­ring, och ana­ly­sen byg­ger på re­gis­ter­da­ta av vab­da­gar och lön för drygt 23 000 för­äld­rar som fick sitt förs­ta barn 1994. De­ras lö­ner följ­des se­dan till och med 2007. Av Hen­rik Hö­jer

De pap­por som ingick i stu­di­en vab­ba­de i snitt 2–3 da­gar om året per barn. Den fjär­de­del av pap­por­na som vab­ba­de mest ha­de fem år se­na­re två pro­centläg­re lön än de öv­ri­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.