Det töj­ba­ra tunn­lan­det

F&F 9/2015 – Så blev ban­ken i mo­bi­len en re­vo­lu­tion När det skrivs om mo­bi­le ban­king, av­ses då bå­de tra­di­tio­nell in­ter­net­ban­king med peng­ar på ett kon­to, och M-pe­sa? /Karl An­ton Raid

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 -

”Knappt har sä­song­ens förs­ta frost­natt in­träf­fat för­rän dubb­däcks­de­bat­ten dy­ker upp som ett brev på pos­ten, och som fors­ka­re in­om luft­för­ore­nings­om­rå­det får jag åter, med skräck­blan­dad fa­sci­na­tion, lä­sa en drös bi­sar­ra ut­sa­gor om luft­bur­na par­tik­lars häl­so­på­ver­kan.”

Det vik­ti­gas­te i mo­bi­le ban­king är att te­le­kom-bo­la­gen ska­pat bank­lös­ning­ar för män­ni­skor som ti­di­ga­re in­te haft till­gång till nå­gon bank över hu­vud ta­get. Själ­va po­äng­en är ock­så att det är mo­bi­len som är ban­ken – den som har en mo­bil bank­lös­ning be­hö­ver in­te (och har san­no­likt in­te hel­ler) ett kon­to i en van­lig bank. Det finns allt­så in­te någ­ra tra­di­tio­nel­la mo­bil­ban­ker som M-pe­sa och lik­nan­de lös­ning­ar i and­ra län­der kon­kur­re­rar med. Hä­ri lig­ger en stor del av re­vo­lu­tio­nen.

Som mo­bil­kund är du re­gi­stre­rad i M-pe­sa, och du väl­jer själv om du vill ha peng­ar på ditt kon­to. I de fles­ta fall hand­lar det om små be­lopp, vil­ket be­skrivs i ar­ti­keln. Här blir skill­na­den stor jäm­fört med ”tra­di­tio­nel­la bank­kun­der” som san­no­likt har fas­ta jobb in­om eta­ble­ra­de fö­re­tag och myn­dig­he­ter.

En av fram­gångs­fak­to­rer­na är att de mo­bi­la bank­lös­ning­ar­na ut­gör en bryg­ga mel­lan kon­tan­ter och bank: mäng­den kon­tan­ter mins­kar kraf­tigt vil­ket mins­kar ris­ken för kor­rup­tion, rån et­ce­te­ra sam­ti­digt som sy­ste­met gör det möj­ligt för män­ni­skor att få ut kon­tan­ter när de be­hö­ver det.

Mo­bi­le ban­king är där­med yt­ter­li­ga­re ett ex­em­pel på det som bru­kar kal­las le­ap-frog­ging, när ett land hop­par över ett steg i ut­veck­ling­en. Och det­ta är nå­got jag är över­ty­gad om att vi kom­mer att få se mer av i Afri­ka i fram­ti­den. / Da­vid Isaks­son

Så blev töj­bart tunn­land tyd­ligt

F&F 6/2015 – Hjärnbruk Apro­på ­Hjärn­bruks­pro­ble­met un­der vin­jet­ten En­het­ligt (F&F 6/2015) und­rar Car­lGun­ne Fält­ham­mar hur den ex­ak­ta om­vand­ling­en av ett tunn­land till 4 936,6 kvadrat­me­ter kom­mit till, med tan­ke på att ett tunn­land kun­de va­ri­e­ra i stor­lek mel­lan oli­ka byg­der. Sva­ret är att lant­mä­te­ri­et på 1630-ta­let stan­dar­di­se­ra­de måt­tet till 14 000 kvadra­tal­nar, el­ler 56 000 kvadrat­fot. /Mats Karls­son, red. Hjärnbruk

En ex­cel­lent No­bel­gui­de

F&F 10/2015 – No­bel 2015 F&F är bra som van­ligt, men dess­utom skul­le jag vil­ja ge ext­ra myc­ket be­röm till årets No­bel-bi­la­ga. Den var ex­cel­lent! Myc­ket in­tres­sant och läsvärd, la­gom djup, la­gom om­fat­tan­de, fin ba­lans och lay­out. Hög­klas­sigt!

Skul­le kun­na ges ut även på eng­els­ka. /Svan­te Brandänge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.