Vär­me för­vir­rar ha­jar

Det för­änd­ra­de kli­ma­tet ris­ke­rar att gö­ra ha­jar till säm­re jä­ga­re – vil­ket kan få kon­se­kven­ser för ha­vens eko­sy­stem.

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 -

Den ökan­de kol­di­ox­id­hal­ten i luf­ten le­der in­te ba­ra till en ökad växt­hu­sef­fekt – ut­an även till att ha­ven för­su­ras. Nu har ­fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Ade­lai­de i Austra­li­en vi­sat att det­ta kom­mer att på­ver­ka ha­jar­na ne­ga­tivt. Stu­di­en gjor­des på Port Jack­son­ha­jen ( He­te­ro­don­tus por­tu­sjack­so­ni) som le­ver ut­an­för Austra­li­ens syd­kust.

Ge­nom att stu­de­ra ha­jar­na i sto­ra tan­kar, med möj­lig­het att re­gle­ra för­sur­nings­gra­den och tem­pe­ra­tu­ren, kun­de fors­kar­na se att ha­jar­nas för­må­ga att upp­täc­ka by­ten för­säm­ras när sur­he­ten ökar. I vis­sa fall ha­de ha­jar­na till och med svårt att iden­ti­fi­e­ra själ­va by­tet. Det är när kol­di­ox­i­den i luf­ten lö­ser sig i vatt­net som kol­sy­ra ska­pas och ger för­sur­ning­en. Kol­sy­ran ska­par en oba­lans i nerv­cel­ler­na som på­ver­kar hur vis­sa re­cep­to­rer (GABA-A) re­a­ge­rar i hjär­nan. Det le­der till ett änd­rat be­te­en­de och för­säm­rad jakt­för­må­ga. Sam­ma re­ak­tion på en ökad för­sur­nings­grad åter­finns även hos and­ra fisk­grup­per.

Fors­kar­na såg ock­så att en hög­re vat­ten­tem­pe­ra­tur – vil­ket blir en följd av den ökan­de växt­hu­sef­fek­ten – le­der till stör­re äm­nes­om­sätt­ning hos ha­jar­na, vil­ket gör dem hung­ri­ga­re ef­tersom de­ras ener­gi­be­hov ökar. Kom­bi­na­tio­nen mel­lan säm­re jakt­för­må­ga och ökat ener­gi­be­hov kom­mer att le­da till att ha­jar­na in­te väx­er li­ka myc­ket, vil­ket yt­ter­li­ga­re för­säm­rar de­ras jakt­för­må­ga.

Ha­jar är så kal­la­de topp-pre­da­to­rer i ma­ri­na eko­sy­stem. Det in­ne­bär att de, ge­nom sin jakt, re­gle­rar an­ta­let in­di­vi­der av and­ra ar­ter som är läng­re ner i nä­rings­ked­jan. Om bå­de havs­för­sur­ning­en och vat­ten­tem­pe­ra­tu­ren ökar kom­mer ha­jar­na att få det svå­ra­re att ja­ga, vil­ket i sin tur på­ver­kar he­la nä­ringsvä­vens dy­na­mik.

Port Jack­son­ha­jen är en bot­ten­le­van­de ha­jart som finns ut­an­för Austra­li­ens syd­kust. Den an­vän­der fram­för allt lukt­sin­net för att lo­ka­li­se­ra si­na by­ten – muss­lor, snäc­kor, sjö­bor­rar och mind­re fis­kar. De störs­ta in­di­vi­der­na som hit­tats har bli­vit knappt 1,7 me­ter.

De se­nas­te åren har ef­ter­frå­gan på haj­fe­nor ökat, fram­för allt i Ki­na där haj­fens­sop­pa är en sta­tus­sym­bol. Det har re­sul­te­rat i ett ökat haj­fis­ke. Nu är en tred­je­del av al­la ha­jar­ter starkt ho­ta­de. Fors­kar­na var­nar för att en ökad kol­di­ox­id­ni­vå och havstem­pe­ra­tur kom­mer att bli yt­ter­li­ga­re på­frest­ning­ar för en re­dan ut­satt haj­po­pu­la­tion. Av An­ders Ryt­tar­son Tör­ne­holm

De främ­re tän­der­na hos Port Jack­son­ha­jen är små och vas­sa och hjäl­per till att hål­la by­tet på plats. De bak­re tän­der­na är plat­ta och an­vänds för att ma­la ner snäck­skal och ske­lett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.