Där vill vi bli be­rör­da

En om­fat­tan­de stu­die av per­so­ner från fem oli­ka län­der vi­sar vil­ka som får rö­ra oss – och var.

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 -

Ge­nom att lå­ta drygt 1 300 per­so­ner från fem län­der ange var på krop­pen de tyc­ker att det är okej att bli fy­siskt be­rör­da har ett finskt-brit­tiskt fors­kar­lag ta­git fram ett slags be­rö­ringsat­las. In­te helt ovän­tat vi­sar det sig att de fles­ta lå­ter sin part­ner ta på he­la krop­pen, var­på det tillåt­na om­rå­det mins­kar i takt med att det so­ci­a­la av­stån­det ökar.

Där­e­mot finns tyd­li­ga könsskillnader. Bå­de bå­de män och kvin­nor är mer öpp­na för be­rö­ring från kvin­nor än från män. Kvin­nor tillät i de fles­ta fall ock­så be­rö­ring på stör­re de­lar av den eg­na krop­pen, jäm­fört med män.

I lin­je med det­ta rap­por­te­ra­de bå­de de man­li­ga och kvinn­li­ga del­ta­gar­na ock­så star­ka­re band till kvin­nor än till män i sitt so­ci­a­la nät­verk.

Huruvi­da det är den fy­sis­ka kon­tak­ten som le­der till so­ci­al när­het, el­ler tvärtom de so­ci­a­la ban­den som le­der till fy­sisk kon­takt, kan fors­kar­na in­te sä­ga ut­i­från si­na re­sul­tat. Där­e­mot så re­so­ne­rar de kring den fy­sis­ka kon­tak­ten som ett sätt att re­gle­ra den be­lö­ning som be­rö­ring ger, ge­nom att den fri­gör så­väl kropps­eg­na opi­a­ter som ox­y­to­cin.

Fors­kar­na på­pe­kar även ett an­nat sam­band – näm­li­gen mel­lan hur skönt det är att nå­gon an­nan rör vid en viss kropps­del och hur nä­ra re­la­tion som krävs för att vi fak­tiskt ska lå­ta per­so­nen gö­ra det.

Del­ta­gar­na i stu­di­en, som ge­nom­för­des via in­ter­net, kom­mer från Fin­land, Frank­ri­ke, Ita­li­en, Ryss­land och Stor­bri­tan­ni­en. Fors­kar­na kon­sta­te­rar att de kul­tu­rel­la skill­na­der­na mel­lan län­der­na ge­ne­rellt är små. Stu­di­en har pub­li­ce­rats i den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten PNAS och är ett sam­ar­be­te mel­lan Aal­tou­ni­ver­si­te­tet, Åbo uni­ver­si­tet och Uni­ver­si­ty of Ox­ford. Av Jonas Matts­son

Fi­gu­rer­na vi­sar en sam­man­ställ­ning av svar från bå­de män och kvin­nor. De fles­ta ac­cep­te­rar be­rö­ring av kvin­nor i hög­re ut­sträck­ning än av män. To­talt ingick drygt 1 300 per­so­ner i un­der­sök­ning­en, från fem oli­ka län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.