Vå­ga tes­ta i Sve­ri­ge

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 - pa­trik.ha­de­ni­us@fof.se

Vi mås­te bench­mar­ka” och ”vi har ta­git vår po­le po­si­tion li­te grann för själv­klar”. Det är nä­rings- och in­no­va­tions­mi­nis­ter Mi­kael Dam­berg som ta­lar på den stat­li­ga forsk­nings­fi­nan­siä­ren Vin­no­vas års­kon­fe­rens. Språket är tryf­fe­rat med eng­els­ka lånord och va­ga syft­ning­ar. Det är myc­ket som ska va­ra i fram­kant och sam­ver­kan ska stän­digt öka.

Jag ser mig om­kring; in­tres­set bland de fle­ra hund­ra åhö­rar­na är stort. För även om språket är fyllt med floskler, så har Mi­kael Dam­berg ett bud­skap. Det blir än mer tyd­ligt när Hans Persson, ti­di­ga­re vd och kon­cern­chef på Vol­vo, och Li­sa Lind­ström, vd på it-fö­re­ta­get Do­ber­man, kom­mer upp på sce­nen. Hans Persson och Li­sa Lind­ström är bå­da med­lem­mar i nä­rings­mi­nis­terns ad­vi­so­ry board.

Bud­ska­pet är att Sve­ri­ge lig­ger bra till. Vår in­no­va­tions­kraft är stark. Men det finns än­då ett hot, and­ra län­der rör sig snab­ba­re än vi.

I Forsk­ning & Fram­steg har vi ti­di­ga­re skri­vit om den så kal­la­de svens­ka pa­ra­dox­en. Vi sat­sar myc­ket på forsk­ning och ut­veck­ling, men det le­der in­te till till­räck­ligt många nya pa­tent och nya fö­re­tag. And­ra län­der är bätt­re på att få ut­väx­ling på si­na sat­sa­de forsk­nings­mil­jar­der. Oli­ka lös­ning­ar har dis­ku­te­rats och prö­vats i Sve­ri­ge, med va­ri­e­ran­de fram­gång.

En po­pu­lär idé just nu, som nä­rings­mi­nis­tern sär­skilt lyf­te fram, kal­las "test­bädd Sve­ri­ge". En test­bädd kan till ex­em­pel va­ra ett lands­ting som pro­var en ny be­hand­lings­form, sam­ti­digt som den ut­veck­las av ett fö­re­tag. Lands­ting­et kan ta del av den nya be­hand­lings­for­men snab­ba­re, och fö­re­ta­get får lät­ta­re att fi­nan­si­e­ra sin ut­veck­ling. Man kan ut­veck­la, tes­ta och de­mon­stre­ra al­la möj­li­ga pro­ces­ser, pro­duk­ter och tjäns­ter i test­bäd­den. Och om de vi­sar sig fun­ge­ra kan de se­dan säl­jas vi­da­re in­om lan­det och ut i värl­den. Att det­ta bor­de fun­ge­ra ext­ra bra i Sve­ri­ge bru­kar mo­ti­ve­ras med att vi har en bra kom­mu­ni­ka­tion mel- lan aka­de­mi, fö­re­tag och of­fent­lig sek­tor, att sam­häl­let är re­la­tivt ho­mo­gent och att vi är väl­vil­li­ga till ny tek­nik och för­änd­ring. Det eng­els­ka or­det, test­bed, lan­se­ras med en svensk över­sätt­ning. Men frå­gan är om det in­te är den gam­la svens­ka pa­rad­gre­nen vi ser: ut­veck­ling ge­nom stat­lig styr­ning och upp­hand­ling.

Nu un­der 2016 fyl­ler Forsk­ning & Fram­steg 50 år. Tid­ning­en föd­des 1966, un­der en pe­ri­od som kal­las re­kor­då­ren – en tid med stark eko­no­misk till­växt och fram­tids­tro. Tid­ning­ens ti­tel kan sä­gas va­ra kon­ge­ni­al med ti­den.

Det är tro­ligt att den ti­dens test­bädd var ett av skä­len till att re­kor­då­ren just slog re­kord. Fö­re­tag som ABB och Erics­son bru­kar lyf­tas upp som fram­gångs­ri­ka fö­re­tag som väx­te tack va­re den ti­dens upp­hand­ling­ar. Och nu vill re­ge­ring­en åter­upp­re­pa suc­cén. Frå­gan är om det kan fun­ge­ra i en värld som ver­kar så an­norlun­da. Är in­te pro­ble­men och dröm­mar­na and­ra i dag än på 1960-ta­let? Reg­ler­na kring upp­hand­ling och sta­tens möj­lig­het att sty­ra har i al­la fall änd­rats.

Men än­då ska vi in­te lå­ta lu­ra oss. Även om värl­den har för­änd­rats och ut­veck­lats – med it-boom, ett svenskt mu­sikun­der och fram­gångs­ri­ka da­tor­spels­fö­re­tag – är den gam­la in­du­strin stark. Kanske kan ett gam­malt sy­stem, med ett nytt och pop­pi­ga­re namn, hjäl­pa Sve­ri­ge att hål­la sig kvar i top­pen.

Er fem­tio­år­sju­bi­le­ran­de tid­ning by­ter dock in­te namn. Vi tror på re­se­arch och pro­gress.

Har du tan­kar och idéer om det du just läst? MEJ­LA MIG!

MIS­SA IN­TE På si­dan 34 skri­ver fors­kar­na Lars Berg­ström och Jan Con­radom jak­ten på mörk ma­te­ria – och om var­för de har bli­vit merop­ti­mis­tis­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.