Livs­mo­le­ky­ler i ko­metsvans

Al­ko­hol och soc­ker har för förs­ta gång­en hit­tats på en ko­met. Upp­täck­ten stär­ker den så kal­la­de pansper­mi­e­te­o­rin – att li­vets bygg­ste­nar är sprid­da i ­uni­ver­sum och har kom­mit till jor­den med ko­me­ter­na.

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 -

Ko­me­ter är res­ter från sol­sy­ste­mets fö­del­se. Många far fram i ky­lan långt bort från so­len, i Oorts­mol­net. Men när en ko­met av nå­gon an­led­ning tar sig när­ma­re so­len så ti­nar den frus­na ko­met­krop­pen och får en svans av ma­te­ri­al som blå­ser bort i sol­vin­den.

Ko­me­ten Lo­ve­joy, som i ja­nu­a­ri 2015 pas­se­ra­de jor­den på drygt 70 mil­jo­ner kilo­me­ters håll, var just en så­dan be­sö­ka­re från fjär­ran. När den veck­la­de ut sin långa svans upp­täck­te ast­ro­no­mer att ko­me­ten läm­na­de ifrån sig sto­ra mäng­der eta­nol, sam­ma sorts al­ko­hol som finns i öl, vin och sprit. Även en en­kel soc­ker­mo­le­kyl hit­ta­des i ko­metsvan­sen, till­sam­mans med ett tju­go­tal or­ga­nis­ka mo­le­ky­ler.

– Det är förs­ta gång­en som des­sa kom­plexa mo­le­ky­ler upp­täcks i en ko­met. Se­dan ti­di­ga­re kän­de vi till att det finns al­ko­hol på vis­sa stäl­len i rym­den, bland an­nat i de in­ter­stel­lä­ra mol­nen i mit­ten av Vin­ter­ga­tan, och i Ori­on­ne­bu­lo­san, sä­ger en av upp­täc­kar­na, ast­ro­no­men Aage San­dqvist, pro­fes­sor eme­ri­tus vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

När Lo­ve­joy var som mest ak­tiv kun­de mäng­den al­ko­hol upp­mä­tas till cir­ka 500 flas­kor vin i se­kun­den. Men gans­ka ut­spätt, kan man sä­ga, för ko­me­ter be­står mest av is och grus.

– Sam­ti­digt läm­na­de ko­me­ten uppe­mot 20 ton vat­ten i se­kun­den ef­ter sig när den var som he­tast. För de ob­ser­va­tio­ner­na tog vi hjälp av vår svens­ka sa­tel­lit Odin, som fort­fa­ran­de är igång, trots att den vid upp­skjut­ning­en 2001 ba­ra skul­le le­va i två år. Av Jo­an­na Ro­se

”Det är förs­ta gång­en som des­sa kom­plexa mo­le­ky­ler upp­täcks i en ko­met.”

Ko­me­ten Lo­ve­joy med sin cir­ka fem mil­jo­ner kilo­me­ter långa svans den 13 ja­nu­a­ri 2015, två vec­kor in­nan Lo­ve­joy run­da­de so­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.