Vin­ter­ga­tans fö­re­gång­a­re

Vin­ter­ga­tans – och kanske he­la uni­ver­sums – älds­ta stjär­nor har upp­täckts av ast­ro­no­mer i Austra­li­en.

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 -

De älds­ta stjär­nor­na i vår ga­lax Vin­ter­ga­tan finns nä­ra ga­lax­ens cent­rum, men är äld­re än Vin­ter­ga­tan. För­mod­li­gen bil­da­des de när uni­ver­sum ba­ra var 300 mil­jo­ner år gam­malt, var­ef­ter Vin­ter­ga­tan se­na­re for­ma­des runt om­kring dem.

– Det är just i cent­rum av vår ga­lax, där det var till­räck­ligt tätt, som de älds­ta stjär­nor­na kun­de bil­das, sä­ger en av fors­kar­na bakom upp­täck­ten, Lou­i­se Ho­wes.

Ob­ser­va­tio­ner­na gjor­de hon med ett te­leskop i Austra­li­en, men nu­me­ra är hon post­dok vid Lunds uni­ver­si­tet.

– Det svå­ras­te var att se ige­nom allt stoft som lig­ger mel­lan oss och Vin­ter­ga­tans cent­rum. Ju när­ma­re mit­ten, desto mer skym­mer stof­tet. Så det när­mas­te vi kom­mit är un­ge­fär 1 500 ljusår från Vin­ter­ga­tans mitt.

An­tag­li­gen till­hör de ob­ser­ve­ra­de stjär­nor­na in­te den all­ra förs­ta ge­ne­ra­tio­nen. Men från­va­ron av järn och and­ra me­tal­ler ty­der på att de är myc­ket gam­la. Me­tal­ler bil­das till­sam­mans med and­ra grun­däm­nen in­u­ti stjär­nor som ex­plo­de­rar som super­no­vor, var­på de spri­der sitt ma­te­ri­al i rym­den. Ny­a­re stjär­nor in­ne­hål­ler allt­så fler grun­däm­nen än de äld­re stjär­nor­na.

– Den störs­ta över­rask­ning­en var att vå­ra stjär­nor för­u­tom järn även sak­na­de kol, som en­ligt te­o­rin bor­de ha va­rit bland de all­ra förs­ta grun­däm­ne­na som bil­da­des i uni­ver­sum.

An­led­ning­en till att stjär­nor­na är kol­fat­ti­ga kan va­ra att de ti­di­gas­te super­no­vor­na kanske var så kal­la­de hy­per­no­vor, super­no­vor­nas unga, tunga och våld­sam­ma ku­si­ner. Hy­per­no­vor­na är 40 gång­er tyng­re än so­len, le­ver un­der en mil­jon år – vil­ket är kort tid ast­ro­no­miskt sett – och pro­du­ce­rar tio gång­er mer ener­gi än en super­no­va.

Nu hop­pas Lou­i­se Ho­wes att i fram­ti­den kun­na ki­ka än­nu läng­re in mot Vin­ter­ga­tans mitt – bland an­nat med hjälp av in­fra­röd strål­ning, som in­te hej­das li­ka myc­ket av stof­tet som syn­ligt ljus. Av Jo­an­na Ro­se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.