Vår nyupp­täck­ta släk­ting

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 - Av An­ders Ryt­tar­son Tör­ne­holm

Den sista ge­men­sam­ma för­fa­dern till al­la män­ni­sko­ar­ta­de apor, det vill sä­ga män­ni­sko­a­por och gib­bo­na­por, lev­de för 15–20 mil­jo­ner år se­dan. Fors­ka­re och pa­le­on­to­lo­ger har ti­di­ga­re trott att de var sto­ra till väx­ten, ba­se­rat på fynd gjor­da i Afri­ka av släk­tet procon­sul, som länge an­setts va­ra så nä­ra en ge­men­sam för­fa­der man kan kom­ma. Men nu änd­ras bil­den, ef­ter en upp­täckt av ben­frag­ment och ett kra­ni­um ut­an­för Bar­ce­lo­na i Spa­ni­en. De nya fyn­den ty­der på att den sista ge­men­sam­ma för­fa­dern var mind­re lik en män­ni­sko­a­pa och mer gib­bon­lik. Dock är den nyupp­täck­ta ar­ten in­te den ge­men­sam­ma för­fa­dern, ut­an sna­ra­re en se­na­re ut­veck­lad art från den­na, en­ligt fors­kar­na från Ca­ta­lan in­sti­tu­te of pa­le­on­to­lo­gy:

– Det är ett väl­digt vik­tigt fynd som fyl­ler i ett glapp i vår för­histo­ria. Den har drag från bå­de män­ni­sko­a­por och gib­bo­ner, vil­ket ty­der på att den är mer släkt med den sista ge­men­sam­ma för­fa­dern än vad procon­sul är, som sak­nar många av dra­gen, sä­ger Da­vid Al­ba, som lett ut­gräv­ning­ar­na.

Ar­ten lev­de för 11,6 mil­jo­ner år se­dan, ba­se­rat på se­di­ment­lag­ret som ben­frag­men­ten hit­ta­des i. Det är en ti­di­ga­re okänd art som pa­le­on­to­lo­ger­na har döpt till Pli­o­ba­tes ca­ta­lo­nia.

Den nyupp­täck­ta ar­ten var un­ge­fär li­ka stor som de i dag mins­ta gib­bo­ner­na och väg­de cir­ka 5 ki­lo.

In­om grup­pen män­ni­sko­ar­ta­de apor ( Ho­mi­no­i­dea) finns fa­mil­jer­na män­ni­sko­a­por ( Ho­mini­dae) och gib­bo­ner ( Hy­lo­ba­ti­dae). Män­ni­sko­a­por­na in­ne­fat­tar oran­gu­tang­er, go­ril­lor, chim­pan­ser och män­ni­skor. Al­la ho­mi­no­i­der har vis­sa ge­men­sam­ma ka­rak­tärs­drag, som av­sak­nad av ytt­re svans, ett upp­rätt gång­sätt och fle­ra lik­he­ter i kra­ni­ets struk­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.