MILJÖ Fö­rar­löst far­tyg le­tar fisk

Svens­ka få­gel­fors­ka­re tar hjälp av en själv­gå­en­de vat­ten­far­kost för att un­der­sö­ka om Karl­sö­ar­nas få­gel­be­stånd är lång­sik­tigt håll­ba­ra.

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 -

Se­dan bör­jan av som­ma­ren har en fem me­ter lång, obe­man­nad forsk­nings­båt gup­pat runt i Got­lands väst­ra kust­vat­ten. Upp­dra­get är att kart­läg­ga de fisk­stim som ut­gör mat åt de sto­ra få­gel­ko­lo­ni­er­na på Karl­sö­ar­na.

– Vi har stu­de­rat få­gel­ko­lo­ni­er­na i över 20 år och vet det mesta om dem, men vi vet näs­tan ingen­ting om vad som hän­der un­der ytan, sä­ger Olof Ols­son, bi­trä­dan­de fö­re­stån­da­re för Stock­holm re­si­li­ence cen­ter och ledare för­havs få­gel­pro­jek­tet på Sto­ra Karl­sö.

Han och hans kol­le­ger är fram­för allt in­tres­se­ra­de av sill­griss­lor­nas och tord­mu­lar­nas mat­va­nor. Det finns un­ge­fär 80 000 fiskä­tan­de fåg­lar på Karl­sö­ar­na och fors­kar­na har be­räk­nat att des­sa fåg­lar äter när­ma­re 3 000 ton fisk un­der häck­ning­en.

– Det är en av­se­värd mängd, och för att av­gö­ra om få­gel­be­stån­den är lång­sik­tigt håll­ba­ra så be­hö­ver vi de­tal­je­rad kun­skap om fisk­till­gång­en, över bå­de tid och rum.

Den själv­na­vi­ge­ran­de far­kos­ten heter Au­to­naut och kart­läg­ger fisk­be­stånd med ett avan­ce­rat eko­lod. Mä­t­in­stru­men­ten drivs av sol­pa­ne­ler och far­kos­ten rör sig fram­åt med hjälp av våg­kraft. Det sit­ter ett slags le­da­de och fjä­der­be­las­ta­de ving­ar un­der bå­ten, som om­vand­lar rö­rel­see­ner­gin från bå­tens gup­pan­de till en fram­åt­dri­van­de rö­rel­se.

Kart­lägg­ning­en av fisk­be­stån­den är en pi­lot­stu­die som sker i sam­ar­be­te mel­lan Stock­holms uni­ver­si­tet och Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet. Ett norskt fö­re­tag bi­drar med eko­lods ut­rust­ning­en. Av Jesper Ny­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.