KOSMOS En fäl­la för mörk ma­te­ria

Sö­kan­det ef­ter uni­ver­sums mör­ka ­ma­te­ria fort­sät­ter – nu med hjälp av ett ton xe­non.

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 -

Uni­ver­sum tycks va­ra fullt av en okänd sub­stans, som med sin tyngd­kraft hål­ler stjär­nor och ga­lax­er i si­na ba­nor. Den bru­kar kal­las för mörk ma­te­ria, ef­tersom den var­ken sän­der ut el­ler ab­sor­be­rar ljus. Om den mör­ka ma­te­ri­an be­står av nå­got slags par­tik­lar bor­de de kun­na fång­as upp när de ström­mar ge­nom jor­den.

– Vi har le­tat ef­ter mörk ma­te­ria länge, men det är först de se­nas­te två, tre åren som in­stru­men­ten har bli­vit till­räck­ligt käns­li­ga, sä­ger pro­fes­sor Jan Con­rad.

Jan Con­rads fors­kar­grupp på Stock- holms uni­ver­si­tet ar­be­tar med det re­kord­sto­ra in­stru­men­tet Xe­non. Re­sul­ta­ten från den förs­ta må­na­dens mät­ning­ar har pre­cis släppts. De kur­vor som fors­kar­na har pub­li­ce­rat ra­mar yt­ter­li­ga­re in de egen­ska­per som de okän­da par­tik­lar­na kan ha och fort­fa­ran­de und­gå upp­täckt. Än­nu har Xe­non allt­så in­te på­vi­sat nå­gon mörk ma­te­ria. Men det ha­de Jan Con­rad hel­ler in­te vän­tat sig.

– Det här är en li­ten för­hand­s­titt, en tea­ser. Det vik­ti­ga är att vi har vi­sat att de­tek­torn fun­kar. Xe­non är in­te ba­ra de­tek­torns namn, ut­an ock­så det ma­te­ri­al som ska av­slö­ja de okän­da par­tik­lar­na. De­tek­torns ak­ti­va del, där den mör­ka ma­te­ri­an kan av­ge sig­na­ler, be­står av ett ton xe­non, en ädel­gas som an­nars an­vänds i bland an­nat blixt­lam­por. Hit­tills är det­ta den störs­ta de­tek­torn i sitt slag. He­la ap­pa­ra­ten är skyd­dad från stö­ran­de sig­na­ler un­der det ita­li­ens­ka ber­get Gran Sas­so.

Ju läng­re tid de­tek­torn får sam­la in da­ta, desto käns­li­ga­re blir den för den sva­ga sig­nal som den mör­ka ma­te­ri­an skul­le kun­na ge upp­hov till. Un­der ti­den hål­ler fle­ra and­ra grup­per på att för­bätt­ra si­na in­stru­ment. Jak­ten på den mör­ka ma­te­ri­an är li­te av en täv­ling, som en­ligt Jan Con­rad nu är in­ne i sitt he­tas­te ske­de.

– Vi har en upp­gra­de­ring på gång ock­så. I slu­tet av 2018 ska vi öka mäng­den xe­non till fle­ra ton.

Om den mör­ka ma­te­ri­an be­står av den sorts par­ti­kel som de fles­ta ex­pe­ri­ment är ut­for­ma­de för att sö­ka ef­ter, så kom­mer den att upp­täc­kas in­om de kom­man­de fem åren, be­dö­mer Jan Con­rad. An­nars kom­mer fors­kar­na att bör­ja ut­fors­ka and­ra hy­po­te­ser. Av An­na Da­vour

Bak­si­dan av Xe­non-de­tek­torn, där sig­na­ler­na kom­mer ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.