Växt­hus­ga­ser fång­as in till växt­hus

Värl­dens förs­ta kom­mer­si­el­la ­an­lägg­ning för att sam­la in kol­di­ox­id från luf­ten och säl­ja den vi­da­re har ­öpp­nat i Schweiz.

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 -

Fö­re­ta­get Cli­meworks har fått stöd av det schwei­zis­ka ener­gi­de­par­te­men­tet för en de­mon­stra­tions­pe­ri­od på tre år av en an­lägg­ning som fång­ar in kol­di­ox­id från luf­ten. Tek­ni­ken går ut på att luf­ten sugs ge­nom po­rö­sa fil­ter som in­ne­hål­ler ke­mi­ka­li­er som bin­der kol­di­ox­id. När filtren är ful­la het­tas de upp och kol­di­ox­i­den kan su­gas upp i gas­form. Via ett rör pum­pas den se­dan till ett växt­hus cir­ka 400 me­ter bort, där den tas om hand av väx­ter­na.

To­talt ska an­lägg­ning­en fil­tre­ra fram 900 ton kol­di­ox­id ur luf­ten per år.

Cli­meworks är in­te en­samt om att för­sö­ka ska­pa så kal­la­de ne­ga­ti­va ut­släpp av växt­hus­ga­ser, där kol­di­ox­id förs bort från at­mo­sfä­ren. Mag­nus Rydén, do­cent på av­del­ning­en för ener­gi och miljö vid Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la i Gö­te­borg, del­tar till ex­em­pel i ett nor­diskt pro­jekt för att ut­veck­la nya sätt att fånga in och lag­ra kol­di­ox­id från rök­ga­ser­na från biobräns­le­el­da­de kraft­vär­me­verk (F&F 5/2016).

Men han är tvek­sam till att in­fång­ning av kol­di­ox­id di­rekt ur luf­ten kan bli lön­sam:

– Det är en trev­lig vi­sion. Men luf­ten in­ne­hål­ler ba­ra 0,04 vo­lym­pro­cent kol­di­ox­id. Det är näs­tan ingen­ting jäm­fört med rök­ga­ser, som in­ne­hål­ler 15 pro­cent. Där­för är det jäm­fö­rel­se­vis dyrt och be­svär­ligt.

En­ligt Cli­meworks är pri­set på den in­fång­a­de kol­di­ox­i­den un­ge­fär det dubb­la jäm­fört med mark­nads­pri­set.

– Vi ar­be­tar med näs­ta ge­ne­ra­tion av vår teknik och räk­nar med att mins­ka kost­na­der­na med 50 pro­cent. Men på av­lägs­na plat­ser, till ex­em­pel öar med långa och dy­ra trans­por­ter, kan det lö­na sig re­dan i dag, sä­ger Mar­tin Jend­ri­schik, pressta­les­man på fö­re­ta­get. Av Ma­rie Alp­man

Den schwei­zis­ka testan­lägg­ning­en ska ren­sa at­mo­sfä­ren på 900 ton kol­di­ox­id per år. Forsk­ning & Fram­steg 7 — 2017

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.