Bätt­re for­mel för åld­ran­de

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 -

I ju­li 1991 för­svann den brit­tis­ka poj­ken Ben Need­ham på ön Kos i Gre­kland. Han var ba­ra 21 må­na­der gam­mal. Vid fle­ra till­fäl­len har po­li­sen för­sökt fram­stäl­la bil­der som ska fö­re­stäl­la ho­nom i oli­ka åld­rar, för att un­der­lät­ta sö­kan­det. Hit­tills har han in­te hit­tats.

En fors­kar­grupp vid Uni­ver­si­ty of Brad­ford i Stor­bri­tan­ni­en har an­vänt Ben Need­hams fall för att il­lu­stre­ra en ny och mer avan­ce­rad me­tod för att ut­i­från fo­to­gra­fi­er be­räk­na hur en per­son åldras. Re­sul­ta­tet skil­jer sig mar­kant från de bil­der som po­li­sen ti­di­ga­re ta­git fram.

Den nya me­to­den, som be­skrivs i Jour­nal of Fo­ren­sic Sci­ences, byg­ger på en dator­mo­dell som ut­går från per­so­nens hu­vud­drag, bland an­nat käk­pro­fil och mun. Mo­del­len har även ma­tats med en stor mängd fo­ton av an­sik­ten vid oli­ka åld­rar för att lä­ra sig hur per­so­ner åldras.

Fors­kar­na har dess­utom kört mo­del­len bak­läng­es, ge­nom att ut­gå från ett ak­tu­ellt fo­to och åter­ska­pa en yng­re ver­sion, som se­dan jäm­förts med verk­li­ga fo­to­gra­fi­er.

Fors­kar­na går nu vi­da­re med yt­ter­li­ga­re tes­ter och hop­pas att tek­ni­ken ska gö­ra det lät­ta­re att hit­ta för­svun­na per­so­ner.

Philip Eng­ström, chef för bild- och ljud­grup­pen på Na­tio­nellt fo­ren­siskt cent­rum i Sve­ri­ge, sä­ger att po­li­sen of­ta står in­för pro­ble­met att av­gö­ra om en per­son är den­sam­ma som på ett äld­re fo­to.

– I dag görs det ar­be­tet ma­nu­ellt, men vi föl­jer tek­nik­ut­veck­ling­en no­ga. Att gå från forsk­ning till au­to­ma­tis­ka sy­stem som kan an­vän­das i prak­ti­ken är emel­ler­tid en lång pro­cess. Av Ma­rie Alp­man

Oli­ka för­sök att åter­ska­pa den för­svun­ne Ben Need­hams an­sik­te vid oli­ka åld­rar, ut­i­från ett fo­to vid 21 må­na­ders ål­der. Överst med hjälp av den nya al­go­rit­men, ne­derst de bil­der som po­li­sen fram­ställt ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.