Unik platt­fisk i Ös­ter­sjön

Skrubb­skäd­dan har an­pas­sat sig till brack­vatt­net ge­nom att läg­ga sjun­kan­de ägg.

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 - Av Jo­han Lund­berg

Fors­ka­re har i en ny ge­ne­tisk stu­die fun­nit be­vis för att flund­re­fis­ken skrubb­skäd­da i Ös­ter­sjön fak­tiskt be­står av två oli­ka ar­ter – och att den nya ar­ten har ut­veck­lats på en­dast 8 500 år. Det är en re­kord­no­te- ring i värl­den. Nor­malt tar den här ty­pen av ma­rin art­bild­ning be­tyd­ligt läng­re tid, of­ta fle­ra hund­ra­tu­sen år.

– Dels har det här gått väl­digt fort och dels har det skett i en ma­rin miljö där det he­la ti­den fun­nits kon­takt mel­lan ur­sprungsar­ten och den nya va­ri­an­ten. Det för­änd­rar sy­nen på hur nya ar­ter kan upp­stå i ma­ri­na mil­jö­er, sä­ger Ann-britt Flo­rin, fors­ka­re vid In­sti­tu­tio­nen för akva­tis­ka re­sur­ser vid SLU och del­ak­tig i den nya stu­di­en.

Det har länge va­rit känt att skrubb­skäd­dan i Ös­ter­sjön haft två oli­ka fort­plant­nings­stra­te­gi­er: en ut­sjö­le­kan­de va­ri­ant med ägg som fly­ter i vat­ten­mas­san och en kust­le­kan­de va­ri­ant med ägg som sjun­ker till bot­ten.

Det se­na­re är en an­pass­ning till för­ut­sätt­ning­ar­na i nor­ra Ös­ter­sjön, där salt­hal­ten i vatt­net är för låg för att äg­gen ska kun­na fly­ta.

Nu vi­sar det sig allt­så att den kust­le­kan­de skrubb­skäd­dan, med sjun­kan­de ägg, har ut­veck­lats till en helt egen art, skild från den and­ra va­ri­an­ten i Ös­ter­sjön, som ge­ne­tiskt är sam­ma art som den i Nord­sjön.

Hur kom­mer det sig att en så­dan snabb art­bild­ning skett just i Ös­ter­sjön och med skrubb­skäd­dan?

– Ös­ter­sjön är en an­norlun­da miljö med söt­vat­tensar­ter i norr och mer ma­ri­na ar­ter sö­derut. Här finns även ar­ter som spe­ci­a­lan­pas­sat sig till det uni­ka bräck­ta vatt­net, och som i fal­let med skrubb­skäd­dan bli­vit en egen art. Om det är så att na­tu­ren an­pas­sar sig snab­ba­re till nya el­ler för­änd­ra­de ­mil­jö­er än fors­kar­na hit­tills har trott – hur ­på­ver­kar det vår syn på att människan för­änd­rar och på­ver­kar mil­jön på jor­den så snabbt i dag?

– Nja, på sätt och vis så be­ty­der det ab­so­lut att nya ar­ter kan kom­ma och för­svin­na snab­ba­re än vi trott, vil­ket väl är bå­de go­da och då­li­ga ny­he­ter för den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den. Men i ma­jo­ri­te­ten av fal­len går art­bild­ning än­då myc­ket lång­samt.

”Här finns även ar­ter som spe­ci­a­lan­pas­sat sig till det uni­ka bräck­ta vatt­net, och som i fal­let med skrubb­skäd­dan bli­vit en egen art.” Ann-britt Flo­rin

Skrubb­skäd­dan ( Pla­ticht­hys fle­sus) göm­mer sig gär­na un­der da­gen. När nat­ten kom­mer bör­jar den ja­ga små­fisk och kräft­djur.

Ann-britt Flo­rin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.