Gäng­skjut­ning­ar smit­tar

Om nå­gon skju­ter på en plats ökar ris­ken för en ny skott­loss­ning i när­om­rå­det de när­mas­te vec­kor­na.

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 - Av Hen­rik Hö­jer

Skott­loss­ning­ar­na har ökat i Sve­ri­ge det se­nas­te de­cen­ni­et, och där­med har mönst­ret för det grova vål­det för­änd­rats. ”Forsk­ning­en vi­sar en för­änd­ring i det död­li­ga vål­det från in­om­hus­våld med vas­sa el­ler trub­bi­ga va­pen till ut­om­hus­våld med skjut­va­pen, där den se­na­re ka­te­go­rin är svå­ra­re att lö­sa”, skri­ver fors­ka­re vid bland an­nat Stock­holms uni­ver­si­tet och Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet i en ny stu­die om skott­loss­ning­ar i stor­stä­der­na.

De har ana­ly­se­rat 948 skjut­ning­ar i Stock­holm, Gö­te­borg och Mal­mö un­der åren 2011–2015, där en tred­je­del led­de till per­sonska­dor el­ler död. Det vik­ti­gas­te re­sul­ta­tet är att skott­loss­ning­ar le­der till nya skott­loss­ning­ar i sam­ma om­rå­de. En skjut­ning på en plats ökar kraf­tigt ris­ken för en ny skjut­ning in­om 14 da­gar, in­om hund­ra me­ter från den förs­ta skjut­ning­en. Ex­tra tyd­ligt var sam­ban­det i Mal­mö.

– Vi blev gans­ka för­vå­na­de över re­sul­ta­tet, ef­tersom des­sa möns­ter är star­ka­re i Sve­ri­ge än i and­ra län­der, sä­ger Amir Ros­ta­mi, som är bå­de po­lis och fors­ka­re i sociologi vid Stock­holms uni­ver­si­tet samt med­för­fat­ta­re till stu­di­en.

I till ex­em­pel Phi­la­del­p­hia finns lik­nan­de möns­ter, men i Sve­ri­ges stor­stä­der är själ­va me­ka­nis­men att skjut­ning följs av skjut­ning i när­om­rå­det star­ka­re. Amir Ros­ta­mi tror att det kan be­ro på att om­rå­de­na där det skjuts är så pass­be­grän­sa­de i Sve­ri­ge. Det hand­la romu­tan­för­skaps om­rå­dens om Ro­sen gård, Biskops­går­den och Hus by, en­ligt stu­di­en, som är pub­li­ce­rad i Secu­ri­ty jour­nal.

Amir Ros­ta­mi har fors­kat om det grova vål­det i många år och har ti­di­ga­re va­rit pes­si­mis­tisk till ut­veck­ling­en.

– I dag ser vi mer tyd­lig­het från po­li­ti­ker­na, sä­ger han. Men po­li­sens upp­klar­ningsni­vå är di­rekt ohäl­so­sam. Och de kraf­ti­ga so­ci­a­la in­sat­ser­na har vi hel­ler in­te sett än. Det han fort­fa­ran­de sak­nar är ar­be­te med risk­grup­per. – De som finns i gäng­mil­jön kan lätt fort­sät­ta att re­kry­te­ra, och allt fler ris­ke­rar att dras in i kri­mi­na­li­te­ten, sä­ger han.

För att få stopp på skju­tan­det po­äng­te­rar han de skar­pa­re la­gar som re­dan är på väg.

– Med hår­da­re straff för va­pen­in­ne­hav kan man få bort folk från ga­tan di­rekt, sä­ger han, och det kan ky­la ned kon­flik­ter­na.

En an­nan stra­te­gi är att sys­te­ma­ti­se­ra po­lisin­sat­ser­na. De sto­ra in­sat­ser som gjorts i till ex­em­pel Sö­der­täl­je och Mal­mö på se­na­re år ver­kar ha haft ef­fekt på skju­tan­det.

Själ­va skju­tan­det går att tyg­la, me­nar Amir Ros­ta­mi. Men de lång­sik­ti­ga lös­ning­ar­na för att stop­pa det grova vål­det är be­tyd­ligt mer kom­pli­ce­ra­de.

Se­dan 2011 har minst 79 per­so­ner skju­tits ihjäl i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.