Svens­ka drö­nar­ex­per­ter

Ro­bot­fors­ka­ren Mag­nus ­Egerstedt ut­veck­lar sy­stem som gör det möj­ligt för ­svär­mar av drö­na­re att sam­ar­be­ta. En av hans in­spi­ra­tions­käl­lor är my­ror.

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 -

Ro­bo­tar kan an­vän­das till myc­ket. De kan le­ve­re­ra pa­ket, hjäl­pa po­li­sen med över­vak­ning el­ler le­ta ef­ter för­svun­na per­so­ner. Om fle­ra ro­bo­tar dess­utom hjälps åt kan de bli enormt ef­fek­ti­va.

– Du kan jäm­fö­ra en en­sam ro­bot med en skall­gångs­ked­ja med hund­ra­tals ro­bo­tar som hjäl­per till att le­ta, sä­ger ro­bot­fors­ka­ren Mag­nus Egerstedt, som är chef för ro­bot­lab­bet In­ti­tu­te for ro­bo­tics and in­tel­li­gent machi­nes vid Ge­or­gia in­sti­tu­te of te­ch­no­lo­gy i At­lan­ta, USA. Hans forsk­ning går ut på att kon­trol­le­ra sto­ra grup­per av ro­bo­tar och få dem att sam­ar­be­ta, ett om­rå­de som kal­las svärm­ro­bo­tik.

– En per­son kan in­te kon­trol­le­ra fle­ra hund­ra ro­bo­tar sam­ti­digt. Där­för mås­te ma­ski­ner­na själ­va för­stå vad de ska gö­ra när de till ex­em­pel får till upp­gift att sö­ka av ett visst om­rå­de.

Ett pro­blem är att de in­te får kroc­ka. Ro­bo­tar som rör sig på mar­ken har där­för en pro­gram­me­rad osyn­lig krock­zon runt om­kring sig. Fly­gan­de ro­bo­tar – drö­na­re – mås­te hål­la än­nu stör­re sä­ker­hets­av­stånd, för att in­te stö­ras av tur­bu­len­sen och ris­ke­ra att stör­ta.

En lös­ning som Mag­nus Egerstedt och hans med­ar­be­ta­re har ut­veck­lat, som ny­li­gen pre­sen­te­ra­des vid en stor ro­bot­kon­fe­rens i Sing­a­po­re, är att för­se drö­na­ren med ett vir­tu­ellt sta­ket. Kom­mer den för nä­ra en an­nan drö­na­re sväng­er den au­to­ma­tiskt un­dan.

Svär­men av ro­bo­tar blir där­med enkla­re att sty­ra. I stäl­let för att pla­ne­ra en in­di­vi­du­ell och sä­ker rutt för var­je ro­bot räc­ker det med ett kom­man­do till he­la svär­men.

Mag­nus Egerstedt be­rät­tar att fors­kar­na kun­nat lä­ra sig myc­ket om hur en ro­bot­svärm ska or­ga­ni­se­ras ge­nom att stu­de­ra fisk­stim, fåg­lar som fly­ger i flock och my­ror som byg­ger kom­plexa sam­häl­len.

Han sä­ger att det är en spän­nan­de tid in­om ro­bo­tik där han vill va­ra med och för­sö­ka sty­ra så att ro­bo­tar­na bi­drar till att gö­ra sam­häl­let bätt­re.

– Det finns en stor po­ten­ti­al för att gö­ra vå­ra liv bätt­re. Men det kan ock­så gå fel, om luf­ten fylls med fly­gan­de ka­me­ror. Av Ma­rie Alp­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.