Hjor­tar fin­tar jä­ga­re

Un­der li­vets gång lär sig ho­nor av kron­hjort oli­ka knep för att und­vi­ka jä­ga­re. Han­nar­na har in­te sam­ma för­må­ga.

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 - Av Jesper Ny­ström

Ho­nor av kron­hjort är so­ci­a­la och le­ver i grupp. Den främs­ta döds­or­sa­ken bland de kron­hjor­tar som ny­li­gen stu­de­ra­des av en in­ter­na­tio­nell fors­kar­grupp, där även svens­ka fors­ka­re ingick, var jakt. Ho­nor­na får där­för er­fa­ra att grupp­med­lem­mar blir dö­da­de och kan ta lär­dom av det. Dess­utom lär de sig över­lev­nads­knep av varand­ra. Ju äld­re hjor­tar­na blir, desto skick­li­ga­re blir de på att und­vi­ka jä­gar­na. När hjor­tar­na när­mar sig me­del­ål­dern, vid 8–10 års ål­der, är de en­ligt fors­kar­na i prin­cip omöj­li­ga att ja­ga.

– Det in­ne­bär in­te att de äld­re ho­nor­na är smar­ta­re än jä­gar­na. Men de är smar­ta­re än floc­kens yng­re ho­nor, som blir skjut­na i stör­re ut­sträck­ning, sä­ger Hen­rik Thur­fjell, som är vilt­fors­ka­re vid Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet och del­ak­tig i den nya stu­di­en.

Fors­kar­na har fång­at och ål­ders­be­stämt ho­nor av kron­hjort i Ka­na­da, och ut­rus­tat ett fem­ti­o­tal av dem med gps-sän­da­re. På så vis har de kun­nat de­talj­stu­de­ra hjor­tar­nas rö­rel­ser i de­talj i upp till fy­ra år.

Stu­di­en vi­sar att ho­nor av kron­hjor­tar är mer vak­sam­ma på jä­ga­re jäm­fört med yng­re ho­nor, och att de i stör­re ut­sträck­ning und­vi­ker öp­pen ter­räng un­der jakt­sä­song­en. Dess­utom har de oli­ka be­te­en­den för oli­ka jakt­me­to­der. De hål­ler sig i tät ve­ge­ta­tion när de be­fin­ner sig i när­he­ten av vägar – spe­ci­ellt vid gry­ning och skym­ning – där ris­ken att bli sedd av bil­bur­na jä­ga­re är stor.

Ti­di­ga­re stu­di­er har vi­sat att över­lev­nads­chan­sen för han­nar av kron­hjort un­der jakt­sä­song­en på­ver­kas av de­ras med­föd­da per­son­lig­het. Men där har fors­kar­na in­te sett sam­ma för­änd­ring av be­te­en­det un­der li­vets gång.

– Kax­i­ga han­nar som är oräd­da och rör sig myc­ket blir lätt jä­gar­nas of­fer. Det le­der till en ur­vals­pro­cess som gyn­nar skyg­ga han­nar. Det gäl­ler i viss mån även för ho­nor­na, men de­ras per­son­lig­het för­änd­ras dess­utom över ti­den. De lär sig att va­ra mer skyg­ga i vis­sa si­tu­a­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.