SMART MÖNS­TER AV­SLÖ­JAR VIRUSPARTIKLAR

Forskning & Framsteg - - Kosmos - Av An­na Da­vour

Ge­nom att stu­de­ra hur ett vi­rus är upp­byggt går det att få myc­ket information om dess bi­o­lo­gis­ka funk­tion. Det görs i dag of­ta med rönt­gen­la­ser; la­ser­lju­sets sprid­ning av­slö­jar hur vi­ru­set är upp­byggt näs­tan på atom­ni­vå. Pro­ble­met är att det mesta av pro­vet går till spil­lo.

Nu har ett in­ter­na­tio­nellt fors­kar­lag ut­veck­lat en ny me­tod för att mon­te­ra de mik­ro­sko­piskt små pro­ver­na i ett möns­ter på ett chip, som gör det möj­ligt att ut­nytt­ja blix­tar­na från rönt­gen­la­sern på ett ef­fek­ti­va­re sätt. Det in­ne­bär att även myc­ket små mäng­der vi­rus kan un­der­sö­kas.

– Med de­ras me­tod blir det lät­ta­re att träf­fa pro­vet med la­sern. Det är vik­tigt när man un­der­sö­ker pro­ver som är svå­ra att fram­stäl­la, sä­ger To­mas Eke­berg på Uppsa­la uni­ver­si­tet, som själv job­bar med lik­nan­de av­bild­nings­me­to­der.

En­te­ro­vi­rus av­bil­dat med den nya me­to­den. Tre oli­ka pro­te­i­ner är ko­da­de i oli­ka fär­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.