Till­dra­gan­de ­en­he­ter

Forskning & Framsteg - - Hjärnbruk -

Många en­he­ter i ­Si-sy­ste­met är ­väl­digt små; grun­den­he­ten för tid är en se­kund, för längd en me­ter och så ­vi­da­re. Men det finns ock­så väl­digt sto­ra en­he­ter, som när man ­mä­ter av­stånd ­mel­lan ­ga­lax­er och stjär­nor. Trots att ett ljusår är väl­digt långt ser vi fle­ra mil­jar­der ljusår bort med de bäs­ta te­le­sko­pen.

Men al­la kos­mis­ka mått är in­te gi­gan­tis­ka även om de kan fö­re­fal­la sto­ra, som gauss för mag­ne­tisk flö­des­tät­het. Styr­kan på jor­dens mag­net­fält va­ri­e­rar över jord­klo­tet men lig­ger på ­cir­ka 1/2 gauss.

Många var­dag­li­ga ting har be­tyd­ligt ­star­ka­re ­mag­net­fält (även om en ­di­pols mag­net­fält in­te kan jäm­fö­ras rakt av med en pla­nets). En van­lig kyl­skåps­mag­net lig­ger på 50 gauss, en li­te stör­re ­mag­net på un­ge­fär 100. De ­star­kas­te mag­ne­ter som ­an­vänds kom­mer­si­ellt, ­ne­o­dym-mag­ne­ter, kan ha styr­kor på 10 000 gauss.

Det­ta mot­sva­rar 1 ­tes­la, som är Si-sy­ste­mets ­grund­en­het för ­mag­ne­tisk flö­des­tät­het. En mag­netrönt­gen ka­me­ra­ha­ren ­styr­ka på upp till 7 tes­la!

I la­bo­ra­to­ri­er har man ska­pat var­ak­ti­ga mag­net­fält på 45 tes­la (i pul­ser cir­ka 1 000 tes­la), men vill man ha ­hög­re styr­kor mås­te man ge sig ut i uni­ver­sum.

De all­ra star­kas­te ­mag­net­fäl­ten ge­ne­re­ras av så kal­la­de mag­ne­ta­rer. De är su­per­tä­ta – en fing­er­borg med sam­ma ­den­si­tet ­skul­le väga 100 ­mil­jo­ner ton. ­Mag­net­fäl­tens ­styr­ka ­lig­ger på upp till 100 ­mil­jar­der tes­la!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.