Vi ska in­te tro på ve­ten­ska­pen

Forskning & Framsteg - - Ledare -

rets bok­mäs­sa i Göteborg kom­mer för de fles­ta att för­knip­pas med för­fattar­boj­kott och de­mon­stre­ran­de na­zis­ter. Jag är ing­et un­dan­tag. Men min störs­ta upp­le­vel­se var ett sam­tal om uni­ver­sum.

Bok­mäs­san är en fan­tas­tisk hy­brid. Här möts kul­tur och kom­mers, bild­ning och mark­nads­fö­ring, vetenskap och tro. Jag har va­rit där i minst 20 år och lär mig all­tid nå­got nytt, mö­ter nå­gon som rub­bar min världs­bild, kom­mer hem med en ovän­tad bok.

Men i år var mi­na för­vänt­ning­ar blan­da­de. En del för­fat­ta­re boj­kot­ta­de den of­fi­ci­el­la mäs­san, fle­ra al­ter­na­ti­va mäs­sor på­gick sam­ti­digt och en na­zist­or­ga­ni­sa­tion ha­de fått de­mon­stra­tions­till­stånd. Det gick in­te att med­ver­ka ut­an att väl­ja en stra­te­gi för hur vi skul­le ta av­stånd från ex­tre­mism och sam­ti­digt vär­na ytt­ran­de­fri­he­ten.

Forsk­ning & Fram­steg val­de att va­ra på plats, för att mö­ta vå­ra lä­sa­re och ge vårt bi­drag till det folk­bild­nings­e­ve­ne­mang som bok­mäs­san kan va­ra. Jag för­sök­te sam­ti­digt att ig­no­re­ra ex­tre­mis­men för att in­te ge den yt­ter­li­ga­re upp­märk­sam­het. Men det är märk­ligt svårt att in­te upp­märk­sam­ma det som man in­te vill upp­märk­sam­ma.

Så låt mig i stäl­let be­rät­ta om min star­kas­te upp­le­vel­se på mäs­san. Det var ett scen­sam­tal mel­lan Jo­an­na Ro­se, Ulf Da­ni­els­son och Andrev Wal­den. Jo­an­na Ro­se var i drygt 20 år re­dak­tör på Forsk­ning & Fram­steg. För­ra året gick hon i pen­sion. Nu har hon gett ut boken Kos­miskt pus­sel: för­sö­ken att för­stå uni­ver­sum ( läs mer på si­dan 62).

Ulf Da­ni­els­son är pro­fes­sor i te­o­re­tisk fy­sik vid Uppsa­la uni­ver­si­tet. Du har läst ho­nom i Forsk­ning & Fram­steg, kanske hört ho­nom på nå­gon kun­skaps­kryss­ning, el­ler sett ho­nom täv­la i tv­pro­gram­met På spå­ret. Andrev Wal­den är fri­lans- jour­na­list med ett brin­nan­de in­tres­se för vetenskap, sär­skilt ast­ro­no­mi. Han är ock­så upp­skat­tad krö­ni­kör i Af­ton­bla­det. Det var en pa­nel som bor­ga­de för ett in­tres­sant sam­tal.

Sam­ta­let på­gick i 45 mi­nu­ter och hand­la­de om de om­väl­van­de upp­täck­ter­na in­om ast­ro­no­min de se­nas­te de­cen­ni­er­na: uni­ver­sums ac­ce­le­re­ran­de ex­pan­sion och den mys­tis­ka mör­ka ma­te­ri­an, om glöm­da kvinn­li­ga pi­on­jä­rer och om grupp­ar­be­te kont­ra upp­märk­sam­ma­de ge­ni­er.

Men rys­ning­en och den verk­li­ga höjd­punk­ten kom när Andrev Wal­den frå­ga­de om ve­ten­ska­pen är vår tids be­rät­tel­se. Är det ve­ten­ska­pen vi nu ska sät­ta vår till­tro till, som er­sät­ter till ex­em­pel religion el­ler is­mer? Jo­an­na Ro­se och Ulf Da­ni­els­son ska­ka­de bå­da på hu­vu­det. Vetenskap är ing­et man tror på, sva­ra­de de. Det är ing­en be­rät­tel­se. Vetenskap är en me­tod.

Och så ploc­ka­de Jo­an­na Ro­se upp sin bok och läs­te en dikt av Wisła­wa Szym­bors­ka, om det i Szym­bors­kas ögon allt­för pre­ten­tiö­sa or­det ”allt”.

Jo­an­na me­na­de att det är de som tror att det finns ett en­kelt svar, en allom­fat­tan­de te­o­ri, som mar­sche­ra­de i Göteborg. Vi and­ra, som är så många fler, vet att sva­ren är många och möj­li­ga att om­prö­va. El­ler med Ulf Da­ni­els­sons ord: ”Att vi ald­rig når det de­fi­ni­ti­va sva­ret är trös­te­rikt. Det be­ty­der att vi all­tid kom­mer att ha nå­got att strä­va ef­ter.”

Och att Forsk­ning & Fram­steg all­tid kom­mer att ha nå­got att skri­va om.

Har du tan­kar och idéer om det du just läst? MEJ­LA MIG! pa­trik.ha­de­ni­us@fof.se

Ast­ro­no­men Hans Rick­man lik­nar om­stuv­ning­en av vårt pla­net­sy­stem vid en bil­jard­stöt. Den ­lik­nel­sen ­in­spi­re­ra­de ­il­lust­ra­tö­ren Björn Öberg när han ­ri­ta­de ­om­sla­get. Läs mer om ­hän­del­sen som kan ha knuf­fat en okänd pla­net mot sol­sy­ste­mets...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.