Vad be­ty­der fotsu­lor­na?

Forskning & Framsteg - - Läsarbrev - Re­dak­tion@fof.se

Vå­ra röt­ter från stäp­pen – F&F 7/2017 Läs­te med in­tres­se ar­ti­keln där Vol­ker Heyd ci­te­ras an­gå­en­de yam­nay­as av­bild­ning­ar av skor och san­da­ler som skul­le kun­na ha att gö­ra med en fö­re­ställ­ning om att de ska kun­na gå ut från gra­ven, el­ler kun­na gå till en an­nan värld ef­ter dö­den. Det som slår mig är av­bild­ning­ar­na av fotsu­lor i vå­ra häll­rist­ning­ar. Skul­le där kun­na fin­nas ett sam­band? /Ar­ne Wittstrand

SVAR Det är en in­tres­sant frå­ga. Kanske finns det ett sam­band. Ty­värr sak­nas det bra svar i nu­lä­get. / Hen­rik Hö­jer, re­dak­tör för ­hu­ma­nio­ra och sam­hälls­ve­ten­skap på F&F

Vat­ten i whiskyn vi­lar på vetenskap

F&F 8/2017 – En skvätt vat­ten i whiskyn Jag re­a­ge­rar starkt på er no­tis om forsk­ning vid Lin­néu­ni­ver­si­te­tet som vi­sar att en ”skvätt” vat­ten i whiskyn skul­le få dof­ter och sma­ker att sam­las på ytan. Jag ifrå­ga­sät­ter slut­sat­sen – bå­de ef­ter eg­na em­pi­ris­ka un­der­sök­ning­ar och av rent lo­gis­ka or­sa­ker. Om så vo­re fal­let skul­le dryc­ken allt ef­tersom den dricks bli fad­da­re och allt mer smak­lös. Det­ta är in­te sant. Whis­ky in­ne­hål­ler från ­des­til­le­ri­et minst 43 pro­cent vat­ten i sin re­nas­te form. Vad skul­le en skvätt ex­tra vat­ten kun­na till­fö­ra, som dess­utom för­mod­li­gen är klor­hal­tigt kom­mu­nalt vat­ten av oklar hård­het?

De för­stärk­ta dof­ter­na som fors­kar­na re­gi­stre­ra­de var för­mod­li­gen klor- och kalk­för­e­ning­ar. Des­sa ­ke­mi­ka­li­er har ing­et i ett whis­kyglas att gö­ra.

Whis­ky ska avnju­tas i ­bly­fritt glas, mått­ligt och ut­an till­sat­ser. /Gun­nar West­lind

SVAR Hej Gun­nar, I Skott­land till­sät­ter man ­vat­ten till sin whis­ky för att för­änd­ra whiskyns smak- och doft­pro­fil. Vattnet ska va­ra näs­tan helt rent, det vill sä­ga fritt från mi­ne­ra­ler och sal­ter. Den typ av whis­ky som sägs på­ver­kas star­kast av vat­ten­till­sats är Scotch sing­le malt. Des­sa whis­ky­sor­ter in­ne­hål­ler en grupp av or­ga­nis­ka ­mo­le­ky­ler som he­ter fe­no­ler. En av des­sa fe­no­ler, som man vet bi­drar med den rö­ki­ga sma­ken och dof­ten, he­ter gu­a­ja­kol.

För att un­der­sö­ka om det finns nå­gon ve­ten­skap­lig grund till det­ta gjor­de vi ­da­tor­si­mu­le­ring­ar av enk­la mo­del­ler av whis­ky, be­stå­en­de en­dast av oli­ka mängd ­vat­ten och eta­nol samt smakäm­net gu­a­ja­kol. Det vi­sa­de sig då att till­sats av rent ­vat­ten för­änd­rar för­del­ning­en av smakäm­net gu­a­ja­kol i whiskyn. Från att va­ra gömt i bul­ken kon­cen­tre­ras det mer vid gränsy­tan mel­lan luft och väts­ka. Den störs­ta för­änd­ring­en såg vi när whiskyn späd­des från 65–70 vo­lym­pro­cent ned till 40–45 vo­lym­pro­cent. Men in­tres­sant nog såg vi ock­så en för­stärk­ning även vid yt­ter­li­ga­re ut­späd­ning, ner till 27 vo­lym­pro­cent.

När smakäm­net kon­cen­tre­ras vid ytan är det rim­ligt att an­ta att äm­net ock­så får lät­ta­re att läm­na whiskyn, vil­ket ger en för­änd­rad smak- och doftupp­le­vel­se.

På kort sikt är det nog så att då man druc­kit en del av whiskyn – och där­med druc­kit upp många av de smakäm­nen som finns vid ytan – så in­stäl­ler sig en ny jäm­vikt, så att smakäm­ne­na sam­las vid ytan på nytt. Men ef­tersom bå­de eta­nol och des­sa smakäm­nen är flyk­ti­ga, så får whiskyn på lång sikt san­no­likt bå­de läg­re al­ko­hol­halt och en mer fadd smak.

En rim­lig för­kla­ring till att ef­fek­ten är störst vid till­sats av rent vat­ten är att sal­ter och mi­ne­ra­ler för­säm­rar lös­lig­he­ten hos de smakäm­nen vi stu­de­ra­de.

Jag hål­ler med om det sista du skri­ver – men skul­le ba­se­rat på vår ob­ser­va­tion även vil­ja lägga till or­det ut­spädd. /Björn C.G. Karls­son, do­cent vid in­sti­tu­tio­nen för ke­mi och bi­o­me­di­cin, Lin­néu­ni­ver­si­te­tet

Smar­ta fis­kar!

F&F 8/2017 – Vad kostar en hjär­na? Ar­ti­keln om Niclas Kolms forsk­ning på gup­py­fis­kar var ingen­ting mind­re än ly­san­de! Tack – och mer så­dant! /Staf­fan Ulfstrand

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.