CAS­SI­NI

Forskning & Framsteg - - Intro -

Den 15 sep­tem­ber dök rymd­far­kos­ten Cas­si­ni in i Sa­tur­nus at­mo­sfär och brann upp, helt en­ligt pla­nen. Det svens­ka in­stru­men­tet för att mä­ta elekt­ris­ka fält och par­tik­lar var ett av dem som skic­ka­de mät­vär­den in i det sista. Cas­si­ni har ut­fors­kat Sa­tur­nus och dess ring­ar och må­nar se­dan 2004. De mest spek­ta­ku­lä­ra upp­täck­ter­na är att det finns sjö­ar av me­tan på må­nen Ti­tan och att må­nen En­ce­la­dus kas­tar ut en plym av vat­ten. Des­sa värl­dar skul­le even­tu­ellt kun­na hy­sa liv. Det var där­för Cas­si­ni kra­scha­des mot Sa­tur­nus, som an­tas sak­na för­ut­sätt­ning­ar för liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.