Trä­ning väs­sar be­ty­gen

Blir man smart av att trä­na – el­ler är de som ­trä­nar ex­tra smar­ta från bör­jan? Två nya stu­di­er slår nu fast att re­gel­bun­den trä­ning ger bätt­re stu­di­e­re­sul­tat.

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

Ti­di­ga­re stu­di­er har kun­nat vi­sa ett sam­band mel­lan go­da stu­di­e­re­sul­tat och trä­ning – men ut­an att kun­na slå fast vad som le­der till vad. För att un­der­sö­ka sam­ban­det de­la­de fors­ka­re ut fria gym­kort till cir­ka 400 slump­mäs­sigt val­da uni­ver­si­tets­stu­den­ter i Nor­ge. En li­ka stor kon­troll­grupp med lik­vär­di­ga stu­di­e­re­sul­tat fick ing­et gym­kort.

Ex­pe­ri­men­tet vi­sa­de att 70 pro­cent av dem som fick gym­kort se­dan trä­na­de be­tyd­ligt mer än kon­troll­grup­pen – i ge­nom­snitt en gång i vec­kan un­der den ter­min för­sö­ket va­ra­de.

Grup­pen med gym­kort fick även bätt­re stu­di­e­re­sul­tat. En ter­mins stu­di­er i Nor­ge mot­sva­rar 30 po­äng och ge­nom­snitts­stu­den­ten tar 25 po­äng. De med fria gym­kort tog 1,5 po­äng mer än snit­tet, vil­ket mot­sva­rar om­kring 5 pro­cents hög­re stu­di­e­takt.

– I prak­ti­ken hand­lar det om fär­re bom­ma­de ten­tor, sä­ger Mat­hi­as Ek­ström, som är fors­ka­re i na­tio­na­le­ko­no­mi vid Nor­ges Han­dels­hög­sko­la samt knu­ten till In­sti­tu­tet för Nä­rings­livs­forsk­ning i Sve­ri­ge.

Stu­den­ter­na fick även fyl­la i en­kä­ter om sin livs­stil och stu­di­e­va­nor. Re­sul­ta­ten vi­sar att det främst var de stu­den­ter som ha­de osun­da va­nor och pro­blem med själv­kon­troll som mest för­bätt­ra­de si­na stu­di­e­re­sul­tat. Fors­kar­na skri­ver i sin artikel att de ”tol­kar det­ta som att trä­ning är ka­rak­tärs­da­nan­de och där­med un­der­lät­tar för in­di­vi­den att få struk­tur på li­vet, in­klu­si­ve stu­di­er­na”. De såg inga tyd­li­ga köns­skill­na­der i re­sul­ta­ten.

– Om ef­fek­ten hål­ler i sig över läng­re tid så ger re­gel­bun­den trä­ning en be­tyd­lig ef­fekt på en lång ut­bild­ning, sä­ger Mat­hi­as Ek­ström.

Re­sul­ta­tet får stöd av en an­nan stu­die som gjor­des vid Lunds uni­ver­si­tet ti­di­ga­re i år. Un­der pe­ri­o­den 2003–2013 stu­de­ra­des 630 ni­on­de­klas­sa­re som ha­de haft id­rott var­je dag se­dan års­kurs ett. Des­sa jäm­för­des se­dan med en kon­troll­grupp från lik­vär­di­ga sko­lor. Det vi­sa­de sig att de poj­kar som ha­de dag­lig id­rott pre­ste­ra­de be­tyd­ligt bätt­re i sko­lan än kon­troll­grup­pen. De ha­de i snitt 13 pro­cent hög­re be­tyg än kon­troll­grup­pen, och som en följd av det upp­nåd­de fler gym­na­sie­be­hö­rig­het.

Bland flic­kor­na upp­mät­tes dock ing­en mät­bar ef­fekt. Fors­kar­na tror att det del­vis hand­lar om att de ha­de hög­re be­tyg från bör­jan. Fors­kar­na be­to­nar att dag­lig rö­rel­se är bra för barn, och att mer id­rott på sche­mat vo­re ett bil­ligt sätt att för­bätt­ra skol­re­sul­ta­ten. Av Hen­rik Hö­jer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.